Решение № 522 по протокол № 39 от 30.10.2018 г. на Общински съвет Каварна по чл.17 от ЗОбД

ПРОТОКОЛ
 
№ 39
 
Днес, 30 октомври 2018 година от 14:00 часа в залата на общинска администрация Общинският съвет - Каварна проведе тридесет и девето  заседание.  От 17 избрани общински съветници присъстват 14. 
Общинските съветници с 14 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се” и 0 гласа „против” приеха 
 По втора точка от дневния ред „Докладна записка вх. № 395 относно ползване на общински дълг чрез банков заем“
Общинските съветници със 17 гласа „за”, 0 гласа „въздържал се ” и 0 гласа „против” приеха 
 
РЕШЕНИЕ № 522
На основание чл. 21 ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 13, чл. 16 и чл. 17 от Закона за общинския дълг (ЗОбД),  Общински съвет – Каварна:
1. Дава съгласие Община Каварна да поеме краткосрочен общински дълг чрез  ползване на банков заем в рамките на (1) една година, съгласно Приложение № 1, при следните  основни параметри на дълга:
1.1. Валута на дълга – български лева;
1.2. Максимален размер на дълга - 500 000 лв. (петстотин хиляди) лева;
1.3. Вид на дълга - краткосрочен общински дълг, чрез банков заем;
1.4. Начин  и срок на усвояване - при условията на заема;
1.5. Срок на усвояване на заема - до 30 дни от датата на подписването на договора за заем;
 1.6. Начин на обезпечаване - особен залог върху настоящи и  бъдещи парични вземания представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Каварна по чл. 45, ал. 1,т. 1, букви от „а“ до „ж“  от Закона за публичните финанси, в размер на до 130% от размера на кредита или до 650 000 лв. (шестотин и петдесет хиляди) лева.
1.7. Срок на погасяване –12 месеца, в. т.ч. 3 месеца гратисен период за главницата;
1.8. Лихвени условия - годишен  лихвен процент по редовен дълг до 4,04 % фиксиран;
1.9. Лихва при просрочие на главницата - годишен лихвен процент по редовен дълг до плюс 6.06%;
1.10. Начин на погасяване - 9 равни месечни вноски за главницата, с ежемесечно погасяване на дължимите лихви;
1.11. Без такса за подаване на искане за заема;
1.12. Еднократна комисионна за управление: до 1% дължима при сключване на договор за заем.
1.13. Без други такси и комисионни по заема;
2. Общинският съвет възлага на кмета на общината да проведе процедура за избор на финансова или кредитна институция по смисъла на чл. 17, ал. 3 от Закона за общинския дълг.
Приложение № 1 
Средствата от краткосрочния дълг да се използват както следва:
- Изплащане на задължения към община Балчик - 271 500 лв.
- Изплащане на задължения към  „Енерго про“ Варна – 60000 лв.
- Изплащане на субсидия на МБАЛ Каварна – 60000 лв.
- Изплащане на задължения към „Прайм консултинг“ ЕООД, София – 83500 лв.
- Изплащане на задължения към „Елит  пътна сигнализация“  ООД, Варна - 25000 лв.
 
Протоколчик:          (П)                                         Председател:        (П)   
              (Н. Ангелов)                                              (Кр. Кръстев) 
 
 
 
                            Вярно с оригинала:
                                              Секретар
                                                             (Д. Колишева)