Проект - Превила за провеждане на процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник

Чл.1. При възникнала необходимост от поемане на дългосрочен или краткосрочен общински дълг по смисъла на чл. 2, 4 и 5 от Закона за общинския дълг и след проведено обществено обсъждане и взето решение от Общински съвет Каварна по чл.17 от Закона за общинския дълг, Кметът на общината стартира процедура за избор на финансова или кредитна институция или на финансов посредник.
Чл.2. (1) Кметът на общината изготвя покана за участие в процедурата, която се публикува на интернет страницата на общината и се изпраща до не по-малко от три финансови или кредитни институции или финансови посредници, в зависимост от конкретната потребност.
(2) Поканата трябва да съдържа най-малко следната информация:
1. Решението на общинския съвет по чл. 17 от Закона за общинския дълг;
2. Изисквания към кандидатите, ако има такива и към техните оферти;
3. Критерии за оценка на офертите;
4. Място, срок и начин за подаване на офертите;
5. Срок за валидност на офертите;
6. Място и дата за отваряне на офертите;
7. Място и дата за провеждане на преговори с участниците за подобряване на първоначално представените оферти;
8. Наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината и лице за контакт.
(3) Срокът за подаване на офертите следва да е не по-кратък от 7 дни, считано от датата на публикуването на поканата на интернет страницата на общината.
(4) В срока по ал.3 кандидатите има право да се запознаят с последния приет годишен финансов отчет на общината с цел подготовка на своята оферта.
(5) Оферти могат да подават неограничен брой кандидати, независимо дали са получили индивидуална покана за участие.
 Чл. 3. В процедурата не може да участва лице, което:
1. Е поставено под специален надзор по смисъла на Чл.115 от ЗКИ /Закон за 
кредитните институции/-приложимо за банки;
2. Е банка, спрямо която се прилагат оздравителни мерки или прекратителни 
процедури по реда на закона за кредитните институции;
3.Има парични задължения към общината по седалището си, към Община Каварна и по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.
Чл. 4. В процедурата може да участват лица, които са кредитна или финансова институция, или финансов посредник, притежаващи съответния лиценз или вписани в съответния регистър, съобразно вида на услугата, по която ще се извърши подбора.
Чл.5. (1) Кметът на общината назначава комисия за разглеждане, провеждане на преговори, оценка и класиране на подадените оферти.
(2) Комисията се състои от нечетен брой членове, като се определят и резервни членове.
(3) В състава на комисията се включват правоспособен юрист и икономист.
(4) Не може да бъде член на комисията  лице, което: 1.има финансов интерес от поемането на общинския дълг;
2. е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в процедурата.
(5) Членовете на комисията представят декларация за отсъствие на обстоятелствата по ал.3.
Чл.6 (1) В деня и часа за отваряне на офертите, посочени в поканата, Комисията провежда публично заседание, на което имат право да присъстват участниците, подали оферти или техни изрично упълномощени представители, като Комисията оповестява параметрите на офертите. С това приключва публичната част на заседанието.
(2) Комисията разглежда подадените оферти и допуска участниците, чиито документи отговарят на изискванията в поканата и чиито оферти са в съответствие  с параметрите на дълга, одобрени с решението на Общински съвет Каварна.
(3) Комисията класира предложенията на участниците съгласно обявените критерии, за което съставя протокол.
(4) Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете й. Когато член на комисията не е съгласен с взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.
(5) Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си, той се замества от резервен член, което се отразява в съответния протокол.
Чл.7 (1) В тридневен срок от предаване на протокола от работата на  комисията кметът на общината издава заповед, с която обявява класирането на участниците или прекратява процедурата.
(2) Кметът на общината прекратява процедурата, в следните случай:
1. не е подадена нито една оферта, няма кандидат или участник, който отговаря на изискванията;
2. нито една от подадените оферти не отговарят на предварително обявените условия и изискванията в поканата или на решението на Общински съвет Каварна по чл. 17 от ЗОД;
3. избраният кандидат откаже да сключи договор;
4. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, както и при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на процедурата по причини, които не са били предвидени
(3) Кметът на общината може да прекрати процедурата при подадена само една оферта.
(4) Заповедта по ал.1 се обявява на интернет страницата на общината и се изпраща на всички участници в тридневен срок от издаването й.
(5) С класирания на първо място участник се сключва договор, в срок до 14 дни от датата на получаване на заповедта.
(6) В договора се възпроизвеждат всички окончателни предложения на класирания на първо място участник.