Покана за участие в процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов поседник

 

ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА
ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ИЛИ ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК

На осн. чл.2 от Правилник за провеждане на процедура за избор на финансова или кредитна институция  или финансов посредник, приет с Решение № 546 по Протокол № 42 от 21.12.2018г. на Общински съвет Каварна, кмета на Община Каварна отправя покана до финансова или кредитна институция или финансов посредник за участие в процедура за поемане на краткосрочен общински дълг под формата на банков заем в рамките на (1) една година, със следните  основни параметри, одобрени с Решение № 522 по Протокол № 39 от 30.10.2018 г. на Общински съвет Каварна:
1.1. Валута на дълга – български лева;
1.2. Максимален размер на дълга - 500 000 лв. (петстотин хиляди) лева;
1.3. Вид на дълга - краткосрочен общински дълг, чрез банков заем;
1.4. Начин  и срок на усвояване - при условията на заема;
1.5. Срок на усвояване на заема - до 30 дни от датата на подписването на договора за заем;
1.6. Начин на обезпечаване -  особен залог върху настоящи и  бъдещи парични вземания представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Каварна по чл. 45, ал. 1,т. 1, букви от „а“ до „ж“  от Закона за публичните финанси, в размер на до 130% от размера на кредита или до 650 000 лв. (шестстотин и петдесет хиляди) лева.
1.7. Срок на погасяване –12 месеца, в. т.ч. 3 месеца гратисен период за главницата;
1.8. Лихвени условия - годишен  лихвен процент по редовен дълг до 4,04 % фиксиран;
1.9. Лихва при просрочие на главницата - годишен лихвен процент по редовен дълг до плюс 6.06%;
1.10. Начин на погасяване - 9 равни месечни вноски за главницата, с ежемесечно погасяване на дължимите лихви;
1.11. Без такса за подаване на искане за заема;
1.12. Еднократна комисионна за управление: до 1% дължима при сключване на договор за заем.
1.13. Без други такси и комисионни по заема;
Оферти за участие в процедурата могат да подават местни и чуждестранни банки, получили лиценз за извършване на банкова дейност на територията на Република България, чуждестранни лица, които според законодателството на съответната държава са оторизирани да извършват дейност на банки и за които е допустимо да предоставят кредити в България, финансови институции, който по силата та действащото законодателство имат правото да предоставят кредити.

Оферти за участие могат да предоставят всички лица, отговарящи на горното изискване, независимо дали са получили персонална покана за участие или не.
В процедурата не може да участва лице, което:
1. Е поставено под специален надзор по смисъла на Чл.115 от ЗКИ /Закон за кредитните институции/-приложимо за банки;
2. Е банка, спрямо която се прилагат оздравителни мерки или прекратителни процедури по реда на закона за кредитните институции;
3. Има парични задължения към общината по седалището си, към Община Каварна и по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.

Преди подаване на офертите участниците имат право да се запознаят с последния приет годишен финансов отчет на общината с цел подготовка на своята оферта.Офертите на участниците ще бъдат разгледани  и оценявани от назначена от кмета на общината комисия. Участник, чийто предложение не съответства на решението на Общински съвет Каварна, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Кандидатите подават своите оферти в деловодството на Община Каварна, на адрес: гр.Каварна, ул.„Добротица” № 26, ет.1, по пощата, чрез куриер, или на електронния адрес: obshtina@kavarna.bg в срок до 17:00 часа на 27.12.2018 г. 

Забележка: Сключването на договор за издаване на банкова гаранция не е обвързано с преминаване на банковото обслужване на Община Каварна към класирания на първо място в процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник.
Лице за контакт: Митко Недев- зам.-кмет ФИР на Община Каварна
тел.: 0570/8 18 14

Приложение:
1. Решение № 522 по Протокол №39 от 30.10.2018 г. на Общински съвет Каварна; 
2. Решение № 546 по Протокол №42 от 21.12.2018 г. на Общински съвет Каварна.

НИНА СТАВРЕВА /п/
Кмет на Община Каварна