Покана за публично обсъждане на годишния отчет на бюджета на Община Каварна за 2017 година

ПОКАНА


Председателят на Общински съвет Каварна на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. чл. 12а от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени/публични обсъждания в Община Каварна кани жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствените организации и цялата общественост на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Каварна за 2017 г.
Публичното  обсъждане на годишния отчет на бюджета за 2017 г. ще се проведе на 19 септември 2018 г. (сряда) от 10.00 часа в заседателната зала на Община Каварна.
Материалите по публичното обсъждане са публикувани на интернет страницата на общината -  www.kavarna.bg, в секция "Бюджет и финанси" - подсекция "Бюджет" и са на разположение на гражданите в залата на общинския съвет на третия етаж.

Прикачени файлове