СТРАТЕГИИ, ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА

,,Програма за енергийната ефективност на Община Каварна 2019 – 2024 г.“

Изготвянето на общински програми за енергийна ефективност (ПЕЕ) е задължителна част от държавната политика по енергийна ефективност и налага участието на съответните регионални и местни структури. Общинските програми за енергийна ефективност целят да се намали нивото на енергопотребление в обектите - общинска собственост (сгради, инсталации, улично осветление и др.), като по този начин да се даде пример на населението и бизнеса с оглед генериране икономия на енергия в бита и индустрията.

Община Каварна има изработена Програма за енергийната ефективност на Община Каварна за период 2019 – 2024 г., одобрена с Решение № 673 по Протокол № 55 от 08.10.2019 г. на Общински съвет Каварна.

Прикачени файлове