СТРАТЕГИИ, ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА

,,Краткосрочната и дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Каварна“

,,Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Каварна за 2019-2022 г.“ 

,,Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Каварна за 2019-2029 г.“

Съгласно изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) Община Каварна е разработила Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Каварна за периода 2019-2022 г. и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Каварна за периода 2019-2029 г.

Програмите са одобрени с Решение № 674 по Протокол № 55 от 08.10.2019 г. на Общински съвет Каварна.

Целта на програмите е насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Каварна.