СТРАТЕГИИ, ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА

"КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА КАВАРНА“

,,Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Каварна за 2023-2026 г.“
Съгласно изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) Община Каварна е разработила Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Каварна за периода 2023-2026 г.
Програмата е одобрена с Решение № 618 по Протокол № 53 от 24.03.2023 г. на Общински съвет Каварна.

Целта на програмата е насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Каварна.

ВИЖТЕ ЦЯЛАТА ПРОГРАМА


 Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Каварна за 2023 г.