Стратегия за управление на общинската собственост

Стратегия на община Каварна за управлението на общинската собственост за периода 2015-2019 г.

Приета с Решение № 33 по протокол № 5 от заседанието на Общински съвет– Каварна, проведено на 29.01.2016 г.