Обяви и съобщения

Съобщение до Яна Костадинова Тодорова

Обяви и съобщения | 10.01.2020

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Яна Костадинова Тодорова, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 2 от (ЗУТ), като наследник на имот с идентификатор 35064.500.869 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за...

Съобщение до Светослав Атанасов Георгиев и Димитър Атанасов Георгиев

Обяви и съобщения | 02.01.2020

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административно процесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Светослав Атанасов Георгиев и Димитър Атанасов Георгиев, в качеството си на заинтересовани лица по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ, собственици  на част от  имот с идентификатор 32768.501.35 по КККР на с. Иречек, община Каварна,...

Съобщение до Мария Жекова Георгиева

Обяви и съобщения | 02.01.2020

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административно процесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Мария Жекова Георгиева, в качеството си на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ, собственик  на част от  имот с идентификатор 32768.501.35 по КККР на с. Иречек, община Каварна, област Добрич, че е издадена...

Съобщение до Димо Великов Михайлов

Обяви и съобщения | 02.01.2020

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Димо Великов Михайлов, в качеството си на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от (ЗУТ), собственик на част от УПИ XIV, кв. 6 по регулационния план  на с. Божурец, община Каварна, област Добрич, че е издадена Заповед №...

Съобщение до Величка Великова Михайлова

Обяви и съобщения | 02.01.2020

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Величка Великова Михайлова, в качеството си на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от (ЗУТ), собственик на част от УПИ XIV, кв. 6 по регулационния план  на с. Божурец, община Каварна, област Добрич, че е издадена Заповед №...

Съобщение до Валя Господинова Божинова

Обяви и съобщения | 02.01.2020

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Валя Господинова Божинова, в качеството си на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от (ЗУТ), собственик на част от УПИ XIII, кв. 6 по регулационния план  на с. Божурец, община Каварна, област Добрич, че е издадена Заповед №...

Съобщение до Теодор Николов Кедев и Татяна Петрова Кедева

Обяви и съобщения | 02.01.2020

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Теодор Николов Кедев и Татяна Петрова Кедева, в качеството си на заинтересовани лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 от (ЗУТ), собственици на УПИ XXIII, кв. 6 по регулационния план  на с. Божурец, община Каварна, област Добрич, че е...

Община Каварна обявява публични търгове на 23.01.2020 г. в залата на Община Каварна на втори етаж-стая № 209

Обяви и съобщения | 20.12.2019

ОБЩИНА КАВАРНА обявява ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на 23.01.2020 год. в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая №209, ул.Добротица“№26, за продажба на следните общински имоти, намиращи се в гр. Каварна, с ТПТ: урбанизирана, НТП: ниско жилищно застрояване ( до 10м ): Имот с идент. по КККР на гр. Каварна И ПО ПУП Площ на...

Съобщение от отдел „Устройство на територията и инвестиции“

Обяви и съобщения | 16.12.2019

Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образования, представляващ електропровод от ВЕЛ 20 кV ,,Селце“ – П/ст ,,Каварна“ (от нов стоманорешетъчен стълб в имот с идентификатор 35064.17.61) до нов...

Съобщение до Димитра Георгиева Стоянова

Обяви и съобщения | 05.12.2019

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административно процесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Димитра Георгиева Стоянова, в качеството си на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ, собственик  на част от  имот с идентификатор 32768.501.35 по КККР на с. Иречек, община Каварна, област Добрич, че е издадена...