Обяви и съобщения

Община Каварна уведомява всички собственици на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 03.04.2018

  Община Каварна уведомява  всички собственици на пчели и пчелни семейства, във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба № 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,  че информацията за провеждане на растителнозащитни дейности ще бъде публикувана на сайта на...

Съобщение към собствениците на пчели и пчелни семейства, разположени на територията на община Каварна

Обяви и съобщения | 03.04.2018

  Във връзка с изпълнение на изискванията на чл.8 ал.2 и ал.6 от Закона за пчеларството, Общинска администрация – Каварна, напомня на собствениците на пчели и пчелни семейства, разположени на територията на община Каварна, че за да бъдат уведомявани за предстоящи пръскания и други мероприятия, които биха причинили вреди на техните пчели и евентуална продукция, е нужно да се...

Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности от 03.04.2018г. до 08.04.2018г. за третиране на пшеница

Обяви и съобщения | 03.04.2018

  ОБЩИНА  КАВАРНА УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА ГР.КАВАРНА Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви...

Обявление на Заповед № 173/28.03.2018 г.

Обяви и съобщения | 29.03.2018

  Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 173/28.03.2018 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ VI-1267 и УПИ VII-1266 в кв. 88 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област...

Съобщение до Огнян Тодоров Бонев

Обяви и съобщения | 28.03.2018

Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 129, ал. (2) от Закона за устройството на територията, съобщава на Огнян Тодоров Бонев в качеството си на собственик на част от имот с идентификатор 72693.501.316 по КККР на с. Топола, че със заповед на кмета на община Каварна № 160/22.03.2018 г. се одобрява проект за подробен устройствен план – план за...

Oбщина Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 03.05.2018 год. от 14.15 часа в залата на Община Каварна, на втори етаж – стая № 209

Обяви и съобщения | 23.03.2018

ОБЩИНА КАВАРНА   обявява на 03.05.2018 год. от 14.15 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая №209   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ       за отдаване под наем на петно №2 (две) с идентификатор №35064.501.9977, за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ по схема одобрена от Главния архитект на община Каварна, в поземлен имот -...

Обявление на Заповед № 143/14.03.2018 г.

Обяви и съобщения | 14.03.2018

  Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 143/14.03.2018 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ VI в кв. 181 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич. Публикувано на:...

Обявление на Заповед № 142/14.03.2018 г.

Обяви и съобщения | 14.03.2018

  Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 142/14.03.2018 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ III-1105 в кв. 48 по регулационния план на с. Българево, община Каварна, област Добрич. Публикувано на: 14.03. 2018 г. Валидно...

Съобщение до Велико Великов Димитров

Обяви и съобщения | 28.02.2018

Община Каварна на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на Велико Великов Димитров в качеството му на наследник на Здравка Христова Димитрова, собственик на имот с идентификатор 72693.501.106 по КККР  на с. Топола, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за подробен устройствен план- план за регулация и застрояване за...

Съобщение до Ради Ангелов Балджийски

Обяви и съобщения | 28.02.2018

Община Каварна на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на Ради Ангелов Балджийски в качеството му на наследник на Ангел Ананиев Балджийски, собственик на имот с идентификатор 72693.501.260 по КККР  на с. Топола, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за подробен устройствен план- план за регулация и застрояване за...