Обяви и съобщения

Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности

Обяви и съобщения | 04.11.2019

    Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме, за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна,...

Съобщение до Радостина Стаматова Димитрова

Обяви и съобщения | 01.11.2019

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Радостина Стаматова Димитрова, в качеството си на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, собственик  на част от УПИ VII, в кв. 6 по регулационния план  на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич, че е...

Съобщение до Румяна Илиева Златева

Обяви и съобщения | 01.11.2019

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Румяна Илиева Златева, в качеството си на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, собственик  на част от УПИ VI, в кв. 6 по регулационния план  на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич, че е изработен...

Съобщение до Димитър Петров Велчев

Обяви и съобщения | 01.11.2019

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Димитър Петров Велчев, в качеството си на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, собственик  на част от УПИ VI, в кв. 6 по регулационния план  на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич, че е изработен...

Съобщение до Павлинка Петрова Върбанова

Обяви и съобщения | 01.11.2019

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Павлинка Петрова Върбанова, в качеството си на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от (ЗУТ), наследник на Петър Иванов Върбанов, собственик  на УПИ VIII и част от УПИ XI, в кв. 6 по регулационния план  на с. Камен...

Съобщение до Зафирка Ставрева Владимирова

Обяви и съобщения | 15.10.2019

Община Каварна на основание чл.61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Зафирка Ставрева Владимирова, в качеството  на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от (ЗУТ), като собственик  на имот с   идентификатор   35746.501.669   по   КККР   на...

Обявление за издадена Заповед № 695/20.09.2019 г.

Обяви и съобщения | 26.09.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 695/20.09.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП- ПЗ) за УПИ XV, кв. 321 по регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич.

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на обявява на 07.10.2019г. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая № 209

Обяви и съобщения | 20.09.2019

  за отдаване под наем на терен на петно № 122 (сто двадесет и две) по схема за разполагане на павилион по чл. 56 от ЗУТ, в поземлен имот - публична общинска собственост с идентификатор 35064.501.9513 по КККР на гр. Каварна (граничещ с югозападната част на двора на бившата автогара) с площ до 30,00кв.м. (тридесет квадратни метра) за поставяне на преместваем обект - за търговска дейност, който да...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 15.10.2019 год. от 14:30 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 19.09.2019

  за продажба на общински поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ имот с идентификатор 35064.501.4272 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, четири, две, седем, две) по КККР на гр. Каварна, с площ от 376 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), представляващ УПИ  I I в кв....

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 15.10.2019 год. от 15:00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 19.09.2019

  за продажба на общински поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ 35064.501.9837 по КККР на гр. Каварна с площ от 461 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), представляващ УПИ I I в кв. 68, по действащ ПУП на гр. Каварна, при съседи: 35064.501.9871, 35064.501.9838, 35064.501.3470, 35064.501.3349,...