Обяви и съобщения

Обявление на Заповед № 1143/ 20.11.2017 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 21.11.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 1143 от 20.11.2017г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план- план за регулация и застрояване ( ПУП- ПРЗ) за УПИ I- 9517 и УПИ II- 9518 в кв. 15 по регулационния план на с. Било, община Каварна.

Публичен търг с явно наддаване на 08.12.2017 год. от 14.00 часа

Обяви и съобщения | 17.11.2017

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 08.12.2017 год. от 14.00 часа в залата на община Каварна на втори етаж – стая №209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Вранино, общ. Каварна за срок от три стопански години - 2017г./2018г., 2018г./2019г. и 2019г./ 2020г. до прибиране на реколтата. Обект на търга е Поземлен имот с идентификатор 12173.17.223...

Публичен търг с явно наддаване на 17.11.2017 год. от 14.00 часа

Обяви и съобщения | 01.11.2017

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 17.11.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на петно № 11 (единадесет) по схема за разполагане на преместваеми павилиони по чл.56 от ЗУТ, съгласно схема одобрена от Главния архитект на община Каварна на 24.10.2017г. по скица № 290/ 24.10.2017г., в поземлен имот с...

Обявление на Заповед № 1110/ 31.10.2017 г.

Обяви и съобщения | 01.11.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 1110 от 31.10.2017г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено допускане изменението на подробен устройствен план- план за застрояване ( ПУП- ПЗ) за УПИ в кв. 327 по регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна.

Обявление на Заповед № 1098/ 27.10.2017 г.

Обяви и съобщения | 30.10.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 1098 от 27.10.2017г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план- план за регулация ( ПУП- ПР) за УПИ VII- 78 и УПИ VIII- 78  в кв. 15 по регулационния план на с. Божурец, общ. Каварна.

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 16.11.2017 год. от 15.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 26.10.2017

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на петно № 16 (шестнадесет) за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ по схема одобрена от Главния архитект на община Каварна на 04.05.2000г.  по скица № 242/04.05.2000г., находящо се в гр. Каварна, ул.”Г.С. Раковски”, в поземлен имот - публична общинска собственост, начин на трайно ползване по действащ ПУП – пешеходна зона...

Обявление на Заповед № 1069/25.10.2017 г.

Обяви и съобщения | 25.10.2017

  Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1069/25.10.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 214 в кв. 16 по регулационния план на с. Българево, община Каварна, област Добрич.

Обявление на Решение № 364 по Протокол № 27 от заседание на Общински съвет, проведено на 26.09.2017 г.

Обяви и съобщения | 19.10.2017

  Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 364 по Протокол № 27 от заседание проведено на 26.09.2017 г., Общински съвет-Каварна   Дава съгласие в качеството си на собственик на имот с идентификатор 07257.501.143 по кадастралната карта на с. Българево (УПИ XVI-143 в кв. 9 по регулационния план на с. Българево), имот с идентификатор 07257.501.712 (улица...

Обявление на Заповед № 1027/19.10.2017 г.

Обяви и съобщения | 19.10.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1027/19.10.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за част от ПИ 83 в кв. 30 по регулационния план на с. Българево, община Каварна, област Добрич.

Съобщение за одобрен Подробно-устройствен план-план за регулация

Обяви и съобщения | 16.10.2017

Община Каварна на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 1019 от 12.10.2017 г. на кмета на община Каварна е одобрен проект за ПУП-ПР за УПИ I-169, 253, 254, 303 в кв. 1 по плана на КК „Бялата лагуна”, с. Топола, община Каварна, област Добрич. Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на...