Годишна програма за управление за разпореждане и управление на общинската собственост

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Каварна за 2016 г.

Приета с Решение №34 по протокол № 5 от заседанието на Общински съвет – Каварна, проведено на 29.01.2016 г. , допълнена с Решение №53 по протокол №6 от 1.03.2016 г., допълнена с Решение №76 по протокол №7 от 29.03.2016 г., допълнена с Решение №204 по протокол №16 от 29.11.2016 г., допълнена с Решение №224 по протокол №17 от 27.12.2016 г.