Годишна програма за управление за разпореждане и управление на общинската собственост

Годишна Програма за  управление и разпореждане  с имотите - общинска собственост в Община Каварна за  2020 г.

Приета с Решение № 38 по Протокол № 6 от 28.01.2020 г.