Устройство на територията и общинска собственост

Стратегия за управление на общинската собственост

Стратегия на община Каварна за управлението на общинската собственост за периода 2015-2019 г. Приета с Решение № 33 по протокол № 5 от заседанието на Общински съвет– Каварна, проведено на 29.01.2016 г.

Годишна програма за управление за разпореждане и управление на общинската собственост

Годишна Програма за  управление и разпореждане  с имотите - общинска собственост в Община Каварна за  2019 г. Приета с Решение № 404 по Протокол № 31 от 2.02.2018 г., допълнена с Решение № 423 по протокол № 32 от 6.03.2018 г, допълнена с Решение № 440 по протокол № 33 от 17.04.2018 г., допълнена с Решение № 475 по протокол № 36 от 26.06.2018 г., допълнена с Решение № 497 по протокол…

Земеделска земя

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – ОБЩИ ПРАВИЛА 1. Собственикът свободно избира начина на ползване на земеделските земи според тяхното предназначение. При ползване на земята той е длъжен да не уврежда почвата и да спазва санитарно-хигиенните, противопожарните и екологичните норми. 2. Собствениците и ползвателите са длъжни да опазват съществуващите върху земята им археологически обекти, културни ценности,…

Пасища и мери

Разпределение на пасища, мери и ливади (ПМЛ) от ОПФ и ДПФ- чл.37и от ЗСПЗЗ • Правоимащи лица – на собственици или позватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни , регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, с регистрирани животни, които нямат данъчни задължения , както и към Държавен фонд „Земеделие”, държавния поземлен фонд , общинския поземлен…

Контакти

За контакти: Отдел "Устройство на територията и инвестиции" Телефони: 0570 81822 0570 81811 Отдел "Общинска собственост и икономическо развитие" Телефони: 0570 81819 0570 81806