ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

ПРОЕКТ: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОМАКИНСТВАТА В ОБЩИНА КАВАРНА НА КОМПОСТЕРИ ЗА ЗЕЛЕНИ И ДРУГИ БИО ОТПАДЪЦИ“

imgimg2

Община Каварна изпълнява проект: „Предоставяне на домакинствата в община Каварна на компостери за зелени и други био отпадъци“  с Договор за финансиране № 15687 от 28.06.2023г., сключен между на община Каварна и ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда).

Общата цел на проекта е намаляване на количеството депонирани зелени и биоразградими отпадъци на територията на Община Каварна.

Специфични цели на проекта са:

1.  Намаляне на количеството депонирани битови биоразградими отпадъци, чрез осигуряване на капацитет за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци;

            2. Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци;

            3. Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване;

            4. Повишаване на общественото съзнание на населението на територията на Община Каварна.

В изпълнение на проекта са закупени и безвъзмездно предоставени компостери за домашно компостиране  на населението на територията на община Каварна.

Общата стойност на проекта е в размер на 30 662,40 лв.

https://www.kavarna.bg/read/2894
https://www.kavarna.bg/read/2193
https://www.kavarna.bg/novini-aktualno-sybitiya/obyavi/3218-2023-07-27-10-40-44