ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ПД-01-2020/12.06.2020г. - Процедура на пряко договаряне, по реда на чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи и изпълнение на доставка на обзавеждане във връзка с изпълнението на проект: "Изграж

ПД-01-2020/12.06.2020г. - Процедура на пряко договаряне, по реда на чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи и изпълнение на доставка на обзавеждане във връзка с изпълнението на проект: "Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по Договор за опускане на БФП № BG06RDNP001-7.007-0106-С01 от 13.05.2019г.

Прикачени файлове


Решение за прекратяване

 

Прикачени файлове