График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец декември 2019 година

ГРАФИК

за провеждане на заседания  на постоянните комисии към

Общински съвет – Каварна през месец декември 2019 година

 

 

КОМИСИЯ

 

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

понеделник, 2 декември 2019 г.

14:00

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

понеделник, 2 декември 2019 г.

15:00

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

понеделник, 2 декември 2019 г.

15:30

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

понеделник, 2 декември 2019 г.

16:30

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

вторник, 3 декември 2019 г.

14:00

Постоянна комисия по законност и установяване на конфликт на интереси

вторник, 3 декември 2019 г.

14:30

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

 

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

1. Докладна записка вх. № 499 относно предоставяне за ползване и сключване на договори за общински имоти с начин на трайно ползване – полски пътища на територията на община Каварна за стопанската 2019 г. – 2020 г.;

2. Докладна записка вх. № 547 относно определяне представител на общинския съвет в Общото събрание  на Националното сдружение на общините в Република България;

3. Докладна записка вх. № 548 относно определяне на представител на общинския съвет в Областния съвет за развитие на област Добрич;

         4. Докладна записка вх. № 555 относно кандидатстване на Община Каварна с проектно предложение по отворена процедура № BG16М1ОР002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедурата по нарушение на право на ЕС по дело С – 145/14” по приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда” 2014-2020 г.;

5. Докладна записка вх. № 549 относно избор на временна комисия за изготвяне на предложение за избор на съдебни заседатели.;

6. Докладна записка вх. № 550 относно определяне на възнаграждението на председателя на Общинския съвет.

 

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

1. Докладна записка вх. № 547 относно определяне представител на общинския съвет в Общото събрание  на Националното сдружение на общините в Република България;

2. Докладна записка вх. № 548 относно определяне на представител на общинския съвет в Областния съвет за развитие на област Добрич;

3. Докладна записка вх. № 555 относно кандидатстване на Община Каварна с проектно предложение по отворена процедура № BG16М1ОР002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедурата по нарушение на право на ЕС по дело С – 145/14” по приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда” 2014-2020 г.;

4. Докладна записка вх. № 549 относно избор на временна комисия за изготвяне на предложение за избор на съдебни заседатели.;

5. Докладна записка вх. № 550 относно определяне на възнаграждението на председателя на Общинския съвет.

 

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

1. Докладна записка вх. № 519 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;

2. Докладна записка вх. № 520 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Вранино;

3. Докладна записка вх. № 531 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна;

         4. Докладна записка вх. № 530 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец, СО Божурец, община Каварна.;

5. Докладна записка вх. № 529 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Селце, община Каварна.;

6. Докладна записка вх. № 528 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг, община Каварна.;

7. Докладна записка вх. № 527 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна;

8. Докладна записка вх. № 526 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг, община Каварна.;

9. Докладна записка вх. № 525 относно продажба на поземлен имот, частна общинска собственост в гр. Каварна.;

10. Докладна записка вх. № 524 относно продажба на поземлен имот, частна общинска собственост в гр. Каварна.;

11. Докладна записка вх. № 523 относно продажба на поземлен имот, частна общинска собственост в гр. Каварна.;

12. Докладна записка вх. № 522 относно продажба на поземлен имот, частна общинска собственост в гр. Каварна.;

13. Докладна записка вх. № 499 относно предоставяне за ползване и сключване на договори за общински имоти с начин на трайно ползване – полски пътища на територията на община Каварна за стопанската 2019 г. – 2020 г.;

14. Докладна записка вх. № 547 относно определяне представител на общинския съвет в Общото събрание  на Националното сдружение на общините в Република България;

15. Докладна записка вх. № 548 относно определяне на представител на общинския съвет в Областния съвет за развитие на област Добрич;

16. Докладна записка вх. № 555 относно кандидатстване на Община Каварна с проектно предложение по отворена процедура № BG16М1ОР002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедурата по нарушение на право на ЕС по дело С – 145/14” по приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда” 2014-2020 г.;

17. Докладна записка вх. № 549 относно избор на временна комисия за изготвяне на предложение за избор на съдебни заседатели.;

18. Докладна записка вх. № 546 относно определяне на размера на трудовите възнаграждения на кмета на община Каварна и кметовете на кметства на населените места в общината.;

19. Докладна записка вх. № 550 относно определяне на възнаграждението на председателя на Общинския съвет.

 

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

1. Докладна записка вх. № 547 относно определяне представител на общинския съвет в Общото събрание  на Националното сдружение на общините в Република България;

2. Докладна записка вх. № 548 относно определяне на представител на общинския съвет в Областния съвет за развитие на област Добрич;

3. Докладна записка вх. № 555 относно кандидатстване на Община Каварна с проектно предложение по отворена процедура № BG16М1ОР002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедурата по нарушение на право на ЕС по дело С – 145/14” по приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда” 2014-2020 г.;

4. Докладна записка вх. № 549 относно избор на временна комисия за изготвяне на предложение за избор на съдебни заседатели.;

5. Докладна записка вх. № 550 относно определяне на възнаграждението на председателя на Общинския съвет.

 

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

1. Докладна записка вх. № 519 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;

2. Докладна записка вх. № 520 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Вранино;

3. Докладна записка вх. № 531 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна;

4. Докладна записка вх. № 530 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец, СО Божурец, община Каварна.;

5. Докладна записка вх. № 529 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Селце, община Каварна.;

6. Докладна записка вх. № 528 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг, община Каварна.;

7. Докладна записка вх. № 527 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна;

8. Докладна записка вх. № 526 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг, община Каварна.;

9. Докладна записка вх. № 525 относно продажба на поземлен имот, частна общинска собственост в гр. Каварна.;

10. Докладна записка вх. № 524 относно продажба на поземлен имот, частна общинска собственост в гр. Каварна.;

11. Докладна записка вх. № 523 относно продажба на поземлен имот, частна общинска собственост в гр. Каварна.;

12. Докладна записка вх. № 522 относно продажба на поземлен имот, частна общинска собственост в гр. Каварна.;

13. Докладна записка вх. № 547 относно определяне представител на общинския съвет в Общото събрание  на Националното сдружение на общините в Република България;

14. Докладна записка вх. № 548 относно определяне на представител на общинския съвет в Областния съвет за развитие на област Добрич;

15. Докладна записка вх. № 553 относно определяне на представител на Община Каварна за участие в извънредно заседание на Асоциацията по В и К в област Добрич.;

16. Докладна записка вх. № 555 относно кандидатстване на Община Каварна с проектно предложение по отворена процедура № BG16М1ОР002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедурата по нарушение на право на ЕС по дело С – 145/14” по приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда” 2014-2020 г.;

17. Докладна записка вх. № 549 относно избор на временна комисия за изготвяне на предложение за избор на съдебни заседатели.;

18. Докладна записка вх. № 550 относно определяне на възнаграждението на председателя на Общинския съвет.

 

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

1. Докладна записка вх. № 519 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;

2. Докладна записка вх. № 520 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Вранино;

3. Докладна записка вх. № 531 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна;

         4. Докладна записка вх. № 530 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец, СО Божурец, община Каварна.;

5. Докладна записка вх. № 529 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Селце, община Каварна.;

6. Докладна записка вх. № 528 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг, община Каварна.;

7. Докладна записка вх. № 527 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна;

8. Докладна записка вх. № 526 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг, община Каварна.;

9. Докладна записка вх. № 525 относно продажба на поземлен имот, частна общинска собственост в гр. Каварна.;

10. Докладна записка вх. № 524 относно продажба на поземлен имот, частна общинска собственост в гр. Каварна.;

11. Докладна записка вх. № 523 относно продажба на поземлен имот, частна общинска собственост в гр. Каварна.;

12. Докладна записка вх. № 522 относно продажба на поземлен имот, частна общинска собственост в гр. Каварна.;

13. Докладна записка вх. № 499 относно предоставяне за ползване и сключване на договори за общински имоти с начин на трайно ползване – полски пътища на територията на община Каварна за стопанската 2019 г. – 2020 г.;

14. Докладна записка вх. № 547 относно определяне представител на общинския съвет в Общото събрание  на Националното сдружение на общините в Република България;

15. Докладна записка вх. № 548 относно определяне на представител на общинския съвет в Областния съвет за развитие на област Добрич;

16. Докладна записка вх. № 553 относно определяне на представител на Община Каварна за участие в извънредно заседание на Асоциацията по В и К в област Добрич.;

17. Докладна записка вх. № 555 относно кандидатстване на Община Каварна с проектно предложение по отворена процедура № BG16М1ОР002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедурата по нарушение на право на ЕС по дело С – 145/14” по приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда” 2014-2020 г.;

18. Докладна записка вх. № 549 относно избор на временна комисия за изготвяне на предложение за избор на съдебни заседатели.;

19. Докладна записка вх. № 546 относно определяне на размера на трудовите възнаграждения на кмета на община Каварна и кметовете на кметства на населените места в общината.;

20. Докладна записка вх. № 550 относно определяне на възнаграждението на председателя на Общинския съвет.