Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до Мариана Иванова Желева-Пенева

Изх. № 47/23.10.2019 г.


ДО
МАРИАНА ИВАНОВА ЖЕЛЕВА-ПЕНЕВА
ул. ДОКТОР ПИСКЮЛИЕВ № 30 вх. А ет. 1 ап. 28, 
гр. ВАРНА 9000
  

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор – Севджан Касабова за връчване на Акт за прихващане или възстановяване № 822/26.09.2019 г.
След изтичане на указания срок акта ще се счита за редовно връчен.