Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до БАЛКАН ГРЕЙН ЕООД

Изх. № 7/10.09.2019 г.

ДО
БАЛКАН ГРЕЙН ЕООД
гр. Перник
ул. „Стоян Заимов“  № 6

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор – Димитричка Колева за връчване на Акт за установяване на задължения № 4403-1/05.06.2019 г.
След изтичане на указания срок акта ще се счита за редовно връчен.