Съобщение до Ирина Стефанова Лазарова

Община Каварна на основание чл.61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Ирина Стефанова Лазарова, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от (ЗУТ), като собственик  на имот с идентификатор 35746.501.83 по КККР на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич, че е издадена Заповед на кмета на община Каварна  № 676 /18.09.2019 г., с която се одобрява подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I-81, в кв.15, по регулационния план на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич. 
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Добрич, чрез община Каварна в 14 дневен срок от съобщаването, на основание чл. 215, ал. (1) и ал. (4) от Закона за устройството на територията.