Обявление за издадена Заповед № 633/09.09.2019 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 633/09.09.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ XXI, кв. 25 по регулационния план на  СО Топола, община Каварна,  област Добрич.