Обявление за издадена Заповед № 566/09.08.2019 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 566/09.08.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ IX и УПИ XII , кв. 68 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна,  област Добрич.