Обявление за издадена Заповед № 511/09.07.2019 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 511/09.07.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в частта за УПИ II -28 кв. 10 по регулационния план на с. Камен бряг, община Каварна,  област Добрич.