Обявление за издадена Заповед № 372/05.06.2019 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 372/05.06.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ I , кв.179, по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, явяващ се имот с идентификатор 35064.501.4241, по кадастрална карта на гр. Каварна , община Каварна, област Добрич.