Обяви и съобщения

Публичен търг с явно наддаване

Обяви и съобщения | 03.04.2017

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 28.04.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая №209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на петна № 1 (едно), № 2 (две),№ 4 (четири), № 7 (седем), № 10 (десет),  №11 (единадест), № 12 (дванадесет), № 13 (тринадест) за разполагане на павилиони по чл.56 от ЗУТ по схема одобрена от Главния архитект на община...

Публичен търг с явно наддаване на 28.04.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 03.04.2017

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 28.04.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на петно № 40 (четиридесет), за разполагане на павилиони по чл.56 от ЗУТ по схема одобрена от Главния архитект на община Каварна, в поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор №35064.501.1549 (пешеходна зона), по...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до АВНИНДЕР СИНГХ КАИРА

Обяви и съобщения | 30.03.2017

Изх. № 8/30.03.2017 г. ДО АВНИНДЕР СИНГХ КАИРА Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. „Делфин“ № 1, бл. 3, ет. 5, ап. 14 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор Димитричка Колева за...

Обявление на Заповед № 237/29.03.2017 г.

Обяви и съобщения | 29.03.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 237/29.03.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) за ПИ 113 в кв. 22 по регулационния план на с. Поручик Чунчево, община Каварна, област Добрич.   

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ЛИАМ КОНУЕЙ

Обяви и съобщения | 27.03.2017

Изх. № 7/27.03.2017 г. ДО ЛИАМ КОНУЕЙ Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. „Простор“ № 17, ет. 3, ап. 24 /ул. „УПИ” № 24, кв. 320, ет. 3, ап. 24/ СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при...

Обявление на Заповед № 215/24.03.2017 г.

Обяви и съобщения | 24.03.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 215/24.03.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) в частта за кв. 10 по регулационния план на с. Раковски, община Каварна, с обхват за имоти с идентификатори 62092.501.110 и част от 62092.501.9510 по...

Процедура за избор на членове на съвета на децата

Обяви и съобщения | 23.03.2017

  Предстои провеждане на процедура за избор на членове на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Съветът на децата е консултативен орган и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта е да се насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и...

Обявление

Обяви и съобщения | 20.03.2017

    Община Каварна, обявява проектосписъци на комисията по картотекиране относно лицата и семействата, които отговарят  или не отговарят на условията на чл. 18 ал.1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажба на общински жилища  в  сайта на Община Каварна-...

Публичен търг с явно наддаване на 07.04.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 17.03.2017

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 07.04.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая №209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост, представляващ – Тенис кортове – 4 бр. с площ от 3720кв.м., ПИ с идентификатор № 35064.501.1 по КККР на гр.Каварна, целия с площ от 20 953кв.м., находящи се...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до МАРИ МАКРЕЙ БРАНТОН

Обяви и съобщения | 17.03.2017

Изх. № 4/17.03.2017 г.     ДО МАРИ МАКРЕЙ БРАНТОН Адрес за кореспонденция: общ. Каварна гр. Каварна ул. „Андрей Василев – Амира” № 42, ап. 8     СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „...