Обяви и съобщения

ОБЯВА НА РЕШЕНИЕ № 124 от 28.06.2016 г.

Обяви и съобщения | 29.07.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 124 по Протокол № 10 от заседание проведено на 28.06.2016 г., общинска съвет-Каварна 1. Одобрява представеното задание за изработването на проект за пуп-парцеларен план 2. Разрешава изработването на проект за пуп-парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните...

Държавен вестник бр. 58 от 26.07.2016 г.

Обяви и съобщения | 29.07.2016

Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план-парцеларен план за линеен обект на техническата извън границите на населените места и селищните образования, представляващ вътрешна оптична (комуникационна) връзка от ветрогенератор в имот с идентификатор 35064.11.26 до главна разпределителна уредба в имот с идентификатор 35064.14.19 в землище...

Съобщение на Заповед № 736/26.07.2016 г.

Обяви и съобщения | 29.07.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № 736/26.07.2016 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I-2305 в кв. 324 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.

Съобщение до Петър Димитров Атанасов

Обяви и съобщения | 29.07.2016

Община Каварна на основание 61, ал. 3 от АПК, във връзка с § 4 от ПР на ЗУТ и чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на Петър Димитров Атанасов в качеството си на собственик на имот с идентификатор 05009.200.250 по КККР на с. Божурец, че е издадена заповед на кмета на община Каварна № 739/27.07.2016 г., с която се одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) засягащ ПИ...

ОБЯВА НА РЕШЕНИЕ № 123 от 28.06.2016 г.

Обяви и съобщения | 29.07.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 123 по Протокол № 10 от заседание проведено на 28.06.2016 г., общинска съвет-Каварна 1. Одобрява представеното задание за изработването на проект за ПУП-парцеларен план 2. Разрешава изработването на проект за ПУП-парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните...

Обявление на Решение № 125 от 28.06.2016 г.

Обяви и съобщения | 25.07.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Решение  № 125 от 28.06.2016 г. на общински съвет-Каварна: 1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройстевн план – изменение на регулацията на част от кв. 34 в гр. Каварна; 2. Разрешава изработването на проект за подробен устройстевн план – изменение на  регулацията на част от кв. 34 в гр. Каварна,...

Съобщение до Денко Марчев Стойчев

Обяви и съобщения | 25.07.2016

Община Каварна на основание 61, ал. 3 от АПК, във връзка с § 4 от ПР на ЗУТ и чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, съобщава на Денко Марчев Стойчев в качеството си на собственик на УПИ XI в кв. 22` по регулационния план на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич (представляващ имот с идентификатор 35746.501.157 по КККР на с. Камен бряг), че е издадена Заповед на кмета на община Каварна № 189/12.03.2016 г., с...