Обяви и съобщения

Обявление за издадена Заповед № 477/27.06.2019 г.

Обяви и съобщения | 27.06.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 477/27.06.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I - 53, УПИ II -51,75 и УПИ XV-52, кв. 13 по регулационния план  на с. Камен бряг, община...

Съобщение до Стойко Великов Стойков от отдел УТИ

Обяви и съобщения | 27.06.2019

Община Каварна на основание чл.61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Стойко Великов Стойков, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от (ЗУТ), като собственик на имот с идентификатор 35064.501.3465 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, че със Заповед 351/ 30.05.2019...

Обявление за издадена Заповед № 475/26.06.2019 г.

Обяви и съобщения | 26.06.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 475/26.06.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за ПИ 03318.501.183 , кв. 30 по КККР на с. Белгун, община Каварна,  област Добрич.  

Обявление за издадена Заповед № 473/26.06.2019 г.

Обяви и съобщения | 26.06.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 473/26.06.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ XVIII-167 , кв.9, по регулационния план на с. Божурец, община Каварна, представляващ  имот с идентификатор...

Съобщение във връзка с настъпилите изменения в Закона за местните данъци и такси

Обяви и съобщения | 26.06.2019

Във връзка с настъпилите изменения в Закона за местните данъци и такси след постановяване на Решение № 4 от 09.04.2019 г. на Конституционния съд на Република България (обн. в ДВ, бр.32 от 2019г., в сила от 20.04.2019г.), за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 22 от ЗМДТ Община Каварна уведомява всички засегнати данъчно задължени лица: С влизане в сила на решението на...

Съобщение за провеждане на обществено обсъждане на проект за УПИ Х, УПИ VІІ и тупик в квартал 148 в гр. Каварна

Обяви и съобщения | 26.06.2019

СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ Х отреден ,,за озеленяване“, УПИ VІІ и тупик в квартал 148 Община Каварна на основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че се организира обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план –...

Съобщение за инвестиционно предложение на “ДАН СОЛАР“ ЕООД

Обяви и съобщения | 26.06.2019

  Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изграждане на къмпинг за каравани, кемпери, палатки, бунгала и облагородяване на съществуваща...

Съобщение за провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП-ПР за УПИ I, кв. 303, гр. Каварна

Обяви и съобщения | 24.06.2019

Община Каварна на основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че се организира обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ I ,,за озеленяване и обслужващи обекти“ в квартал 303 и изработване на план за застрояване на новообразувания УПИ отреден за ,,КПС“. Проектът предвижда...

Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности

Обяви и съобщения | 20.06.2019

  ОБЩИНА  КАВАРНА УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА   Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности    Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни ...