Обяви и съобщения

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 27.04.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва: В периода от 02.05.2020 г. до 03.05.2020 г. от 09:00 до 20:00 часа фирма...

Проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

Обяви и съобщения | 24.04.2020

На осн. чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26, ал. 3 и ал. 4 и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от ЗНА, в изпълнение на чл. 77 във връзка с чл. 76, ал. 3 от АПК, Общински съвет Каварна Ви уведомява за изготвен проект на ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на общински съвет – Каварна, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. В 30 /тридесет/ дневен срок, считано от 24.04.2020 година...

Решение № 75 по Протокол № 10 от 31.03.2020 г. на Общински съвет - Каварна

Обяви и съобщения | 24.04.2020

Препис-извлечение: П Р О Т О К О Л № 10 Днес, 31.03.2020 година от 14:00 часа в залата на общинска администрация град Каварна се проведе десетото заседание на Общинския съвет на община Каварна. От 17 избрани общински съветници присъстват 16. Общинските съветници със 16 гласа „за”, 0 глас „против” и 0 гласа „въздържал се” приеха ДНЕВЕН...

Обявление за взето Решение № 77/31.03.2020 г. от Общински съвет - Каварна

Обяви и съобщения | 23.04.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е взето Решение № 77/31.03.2020 г. Общински съвет - Каварна, с което се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – изменение на регулационния план на с. Камен бряг, общ. Каварна, на част от кв.11, в обхват УПИ XII - 42 и прилежащите му от север и изток улични отсечки. Разрешава...

Публичен търг с явно наддаване на на 15.05.2020 год. от 14:00 часа

Обяви и съобщения | 22.04.2020

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 15.05.2020 год. от 14:00 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая № 209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 35064.10.46 по КККР на гр.Каварна с площ от 1539 кв.м., земеделска територия, начин на трайно ползване: изоставена орна...

Уведомление за провеждане на растителнозащитни дейности

Обяви и съобщения | 21.04.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва: В периода от 24.04.2020 г. до 28.04.2020 г. от 18:30 до 22:00 часа фирма „ДИ...

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 21.04.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва: В периода от 25.04.2020 г. от 19:00 до 10:00 ч. на 26.04.2020 г. фирма ЗП ПЕТЪР...