Обяви и съобщения

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до Сава Иванов Белчев

Обяви и съобщения | 29.10.2019

Изх. № 53/28.10.2019 г. ДО САВА ИВАНОВ БЕЛЧЕВ ул. ВИТОША № 33, гр. КАВАРНА 9650 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор – Севджан Касабова за връчване на Акт за прихващане или възстановяване №...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до Веска Колева Белчева

Обяви и съобщения | 29.10.2019

Изх. № 52/28.10.2019 г. ДО ВЕСКА КОЛЕВА БЕЛЧЕВА ул. ВИТОША № 33, гр. КАВАРНА 9650 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор – Севджан Касабова за връчване на Акт за прихващане или възстановяване №...

Съобщение за инвестиционно предложение на “ДЪЛБОКА“ ООД

Обяви и съобщения | 25.10.2019

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Поставяне на преместваем навес и резервоар за газ за срок от 10 години“ в ПИ № 07257.28.602, в...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до Йордан Алексиев Лефтеров

Обяви и съобщения | 24.10.2019

Изх. № 50/24.10.2019 г. ДО МАРГАРИТА МИХАЙЛОВА ЛЕФТЕРОВА ж. кп. РАЗСАДНИК КОНЬОВИЦА № 31 вх. А ет. 1 ап. 2,  гр. СОФИЯ 1000, общ. СТОЛИЧНА, обл. СОФИЯ-град  СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до Маргарита Михайлова Лефтерова

Обяви и съобщения | 24.10.2019

Изх. № 50/24.10.2019 г. ДО МАРГАРИТА МИХАЙЛОВА ЛЕФТЕРОВА ж. кп. РАЗСАДНИК КОНЬОВИЦА № 31 вх. А ет. 1 ап. 2,  гр. СОФИЯ 1000, общ. СТОЛИЧНА, обл. СОФИЯ-град  СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до Никола Савов Николов

Обяви и съобщения | 23.10.2019

Изх. № 49/23.10.2019 г. ДО НИКОЛА САВОВ НИКОЛОВ ж. кп. СУХАТА РЕКА № 214 ет. 6 ап. 88,  гр. СОФИЯ 1000, общ. СТОЛИЧНА,  обл. СОФИЯ-град   СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор –...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до Роза Иванова Тодорова

Обяви и съобщения | 23.10.2019

Изх. № 48/23.10.2019 г. ДО РОЗА ИВАНОВА ТОДОРОВА ул. ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИН № 40 вх. В ет. 8 ап. 91,  гр. ВАРНА 9000   СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор – Севджан Касабова за...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до Мариана Иванова Желева-Пенева

Обяви и съобщения | 23.10.2019

Изх. № 47/23.10.2019 г. ДО МАРИАНА ИВАНОВА ЖЕЛЕВА-ПЕНЕВА ул. ДОКТОР ПИСКЮЛИЕВ № 30 вх. А ет. 1 ап. 28,  гр. ВАРНА 9000    СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор – Севджан Касабова за...

Съобщение от отдел "Устройство на територията и инвестиции"

Обяви и съобщения | 22.10.2019

Община Каварна, в изпълнение на чл. 150, ал. 3 и ал. 8, чл. 149, ал. 1 и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че на 27.08.2019 г. е одобрен инвестиционен проект, издадено е Разрешение за строеж № 53/27.08.2019 г. от главния архитект на община Каварна за обект: ,,Улична мрежа на част от ул. ,,Васил Левски“ от о.т. 688 до о.т. 392- 60 м.“ в гр. Каварна, и е...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до МИЛЕН КИРИЛОВ АТАНАСОВ

Обяви и съобщения | 22.10.2019

Изх. № 46/22.10.2019 г.     ДО МИЛЕН КИРИЛОВ АТАНАСОВ ул. ТРЕТА № 57, с. Божурец общ. КАВАРНА     СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор – Севджан...