Обяви и съобщения

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 15.05.2020

  Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва: В периода от 19.05.2020 г. 20.05.2020 г. от 00:00 до 10:00 часа на...

Oбщина Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 05.06.2020 год. от 14:00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая № 209

Обяви и съобщения | 14.05.2020

Публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ – частна общинска собственост. Обект на търга е Лек многоцелеви високопроходим верижен транспортьор (МТЛБ) произведен през 1983 г.            Началната тръжна цена на обекта на търга е 10950,00 лв.  Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  ул.”Добротица” № 26, ...

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 13.05.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както...

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 13.05.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва: В периода 25.05.2020 г. от 06:00 до 10:00 часа фирма „УАИН-2015“ ЕООД...

Съобщение до Галина Тонева

Обяви и съобщения | 13.05.2020

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административно процесуалния кодекс, съобщава на Галина Тонева, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията(ЗУТ) (собственик на имот с идентификатор 35746.501.362 по КККР на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич, представляващ УПИ ІХ-40, кв. 12 по регулационния план на с. Камен бряг, общ....

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 12.05.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва: В периода 15.05.2020 г. от 06:00 до 10:00 часа фирма „УАИН-2015“ ЕООД ще...

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 12.05.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва: В периода 15.05.2020 г. от 06:00 до 10:00 часа фирма „УАИН-2015“ ЕООД...