Обяви и съобщения

Обявление за издадена Заповед № 566/09.08.2019 г.

Обяви и съобщения | 12.08.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 566/09.08.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ IX и УПИ XII , кв. 68 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна,  област Добрич.

Обявление за издадена Заповед № 565/09.08.2019 г.

Обяви и съобщения | 12.08.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 565/09.08.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в частта за УПИ I , кв. 210 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна,  област Добрич.

Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности

Обяви и съобщения | 08.08.2019

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:  В периода от...

Община Каварна уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 06.08.2019

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва: В периода от...

Община Каварна уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 06.08.2019

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва: В периода от...

Съобщение до Константин Василев, управител на „Делова седмица –Медиа“ ООД

Обяви и съобщения | 05.08.2019

Община Каварна на основание чл.61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Константин Василев, управител на „ Делова седмица –Медиа“ ООД в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от (ЗУТ), като собственик  на имот с   идентификатор ...

Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности

Обяви и съобщения | 02.08.2019

    Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности   Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна,...

Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности

Обяви и съобщения | 23.07.2019

  ОБЩИНА  КАВАРНА УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА   Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности  Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви...

МТСП, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Проект "Патронажна грижа"

Обяви и съобщения | 22.07.2019

                                                                                             Във връзка с одобрено проектно предложение  по  процедура...

Информация за включване в механизма лична помощ

Обяви и съобщения | 22.07.2019

  Кой има право на лична помощ до 31.12.2020 г.: лицата с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента трайна намалена работоспособност или вид и степен на увреждане; децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и...