Уведомление за растителнозащитни дейности

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:
В периода от 05.04.2020 г. до 05.04.2020 г. от 06:00 до 10:00 часа и след 20:00 часа фирма „АГРОТЕХСЕРВИЗ“ ООД ще проведе третиране на ПШЕНИЦА – полско производство с продукт за растителна защита/препарат, РЕКС УЛТРА/ДУЕТ УЛТРА фунгицид на BASF при доза 60 мл/дка с карантинен срок 35 дни и хербицид ДИКОПУР Ф/2,4Д/ при доза 150 мл/дка с карантинен срок 20 дни.
Третирането ще се извършва в масив 33 на площ от 57 дка, на местност и на площ, както следва: гр. Каварна – 130 дка, отстоящи от населеното място от съседно землище на с. Раковски – 6 км., с. Могилище – 5 км. и гр. Каварна – 2 км, срещу едногодишни и широколистни плевели, паламида и многогодишни плевели.