Обяви и съобщения

Община Каварна уведомява всички собственици на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 24.04.2017

Община Каварна уведомява   всички собственици на пчели и пчелни семейства, във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, че  предстоящата информация за провеждане на растителнозащитни дейности ще...

Обявление на Заповед № 275/13.04.2017 г.

Обяви и съобщения | 18.04.2017

      Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройство на територията обявява, че е издадена Заповед № 275 от 13.04.2017 г.  на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план за изменение на плана за регулация  (ПУП-ПР) в частта за УПИ III в кв. 327 по регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна,...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ДЖАНЕРИК БГ ЕООД

Обяви и съобщения | 18.04.2017

Изх. № 10/18.04.2017 г. ДО ДЖАНЕРИК БГ  ЕООД Адрес за кореспонденция: общ. Каварна с. Видно ул. „Осма“ № 11  СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор Димитричка Колева за...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

Обяви и съобщения | 18.04.2017

Изх. № 9/18.04.2017 г. ДО ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. „Добротица“ № 33, вх. В, ап. 14, ет. 5  СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор...

Решение № 277 по Протокол № 20 от заседание проведено на 28.03.2017 г.

Обяви и съобщения | 12.04.2017

1. Дава съгласие за промяна на трасето на улица от осова точка 34 до осова точка 29 в КК Карвуна, с. Топола, общ. Каварна, цел осигуряване на достъп до имот с идентификатор 72693.151.15, по кадастралната карта на с. Топола (морски плаж ,,Иканталъка 2“); 2. Одобрява представеното задание за проектиране на подробен устройствен план; 3. Разрешава изработването на проект за подробен устройствен...

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 275 по Протокол № 20 от заседание проведено на 28.03.2017 г., Oбщински съвет-Каварна

Обяви и съобщения | 12.04.2017

1. Дава предварително съгласие за провеждане на трасе на подземно водопроводно отклонение през общински имот с идентификатор 07257.52.87 в землище с. Българево, община Каварна, с начин на трайно ползване - път IV клас; 2. Одобрява представеното задание за изработването на проект за ПУП-парцеларен план; 3. Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен...

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 274 по Протокол № 20 от заседание проведено на 28.03.2017 г., Oбщински съвет-Каварна

Обяви и съобщения | 12.04.2017

1. Дава предварително съгласие за провеждане на трасе на подземен електропровод СрН 20 кV през общински имоти с идентификатори: 07257.52.87 (с начин на трайно ползване - път IV клас), 07257.13.102 (с начин на трайно ползване - полски път), 07257.52.86 (с начин на трайно ползване – пасища, мери) и 07257.52.39 (с начин на трайно ползване - нелесопригодни площи-дървесна, храст. растителност) в землище...

Обявление за издадена Заповед № 267/ 11.04.2017г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 12.04.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена  Заповед  № 267/ 11.04.2017г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план- план за застрояване (ПУП- ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 12173.22.3 по КККР на с. Вранино, община Каварна, област Добрич, при спазване на нормите за застрояване, определени...

Обявление за издадена Заповед № 266/ 11.04.2017г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 12.04.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена  Заповед  № 266/ 11.04.2017г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план- план за застрояване (ПУП- ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 04090.16.80. по КККР на с. Било, община Каварна, област Добрич, при спазване на нормите за застрояване, определени в...

Съобщение

Обяви и съобщения | 05.04.2017

Във връзка с изпълнение на изискванията на чл.8 ал.2 и ал.6 от Закона за пчеларството, Общинска администрация – Каварна, напомня на собствениците на пчели и пчелни семейства, разположени на територията на община Каварна, че за да бъдат уведомявани за предстоящи пръскания и други мероприятия, които биха причинили вреди на техните пчели и евентуална продукция, е нужно да се регистрират  в ...