Заповед № 200/ 27.03.2020 г. на кмета на община Каварна за удължаване срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. включително

ЗАПОВЕД

№ 200/ 27.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и във връзка с получени указания на МЗ – писмо с Изх. №16-00-4/23.03.2020 г. относно  усложнената епидемична обстановка в страната

НАРЕЖДАМ:

1. Изменям мои заповеди № 152/13.03.2020 г., № 153/14.03.2020 г., № 164/18.03.2020 г. и № 173/20.03.2020 г., като удължавам срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. включително.
2. Дезинфекционните мероприятия във всички обществени обекти, които продължават да функционират и където се очаква по-голяма посещаемост,  като търговски обекти, банки, помещения/зали за административни услуги към различни институции  и т. н., следва да се  извършват след почистени, измити, дезинфекцирани повърхности и помещения;
3. Да се проследява редовното сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци от населените места;
4. Дейностите по погребване на тленните останки на починали от COVID-19 трябва се извършват при стриктно спазване разпоредбите на Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници (ДВ. бр. 36/2011 г., изм. и доп. ДВ бр. 97/2019 г.) и по – специално:
- съгласно чл. 19 (3), съгласно който: „лицата, които извършват дейности по подготовката на тленните останки за погребване и пренасяне, работят с лични предпазни средства, определени по реда на Наредба № З от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (ДВ, бр. 46 от 2001 г.)”;
- съгласно „чл. 22 (1) Покойниците, починали от заболяванията: холера, чума, петнист тиф, коремен тиф, антракс, туберкулоза (с бацилоотделяне), вирусни хеморагични трески и полиомиелит, или от установено ново, непознато опасно заразно заболяване, се поставят в плътно затварящи се полиетиленови чували, поставени в плътно затворени дървени ковчези, облицовани отвътре с ламарина. Дъното на ковчезите се посипва с прахообразен биоцид, разрешен за предоставяне на пазара по реда на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди или на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, за продуктов тип 2 с доказано спороцидно действие, при спазване на условията на издаденото разрешение и на изискванията, посочени на етикета. 
(2) В случаите по ал. 1 ковчезите остават затворени при пренасянето на покойниците до гробището, както и по време и след провеждане на траурния ритуал”.
5. Управителите на етажната собственост на многофамилните жилища да организират следното:
- Да се спазват санитарно-хигиенните изисквания във входа;
- Да дезинфекцират входа с препарат на хлорна основа или белина минимум 3 (три) пъти седмично;
- При констатирани случаи на лица с положителни резултати за COVID-19 и поставяне на изолация с домашно карантинно лечение, от Община Каварна ще бъде извършено 3-кратно дезинфекциране на входа в рамките на 24 часа от установяването му;
5. При установяване на нарушаване на карантината да се уведомяват органите на МВР, противоепидемичен контрол на РЗИ – тел. 058 655 501 или Оперативен дежурен към Община Каварна - денонощно на телефони: 0570 82076 и 088 266 4020.
Контролът по изпълнение на разпоредените мерки в заповедта възлагам на РУ гр. Каварна към Министерство на вътрешните работи, Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението и Гранично полицейско управление – гр. Каварна и  ще упражнявам лично.
 
ЕЛЕНА БАЛТАДЖИЕВА
Кмет на Община Каварна