Заповед № 234/09.04.2020 г. на кмета на община Каварна във връзка с усложнената епидемична обстановка

ЗАПОВЕД

№ 234/ 09.04.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и във връзка с моя Заповед № 230/08.04.2020 г.

НАРЕЖДАМ:

  1. Специалистите от отдел „Общинска собственост“, работещи на пазара да предоставят и осигурят контролиран достъп на клиентите.
  2. Да съблюдават спазването за дистанция от минимум 2 (два) метра между продавачите, предлагащи продукцията и между клиентите.
  3. На входа на пазара, съгласно изготвената от главния архитект схема, стриктно да следят влизащите клиенти да имат маски и ръкавици или да дезинфекцират ръцете си.
  4. Да контролират спазването на санитарно-хигенните изисквания на всички участници във веригата от продавач до купувач с цел предпазване на храните от вторично замърсяване.
  5. Движението на потребителите да се осъществява задължително еднопосочно, като за улеснение се използва маркировката.

Заповедта да се доведе  до знанието на всички граждани, чрез средствата за масово осведомяване.

Контролът по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 
ЕЛЕНА БАЛТАДЖИЕВА
Кмет на Община Каварна