Заповед № 231/08.04.2020 г. на кмета на община Каварна във връзка с усложнената епидемична обстановка

ЗАПОВЕД

№ 231/ 08.04.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и във връзка с получените указания на Министерство на здравеопазването, относно усложнената епидемична обстановка в страната

НАРЕЖДАМ:

1. Изменям мои заповеди:
№ 152/13.03.2020 г.
№ 153/14.03.2020 г.
№ 164/18.03.2020 г.
№ 173/20.03.2020 г.
№ 200/27.03.2020 г.
№ 208/31.03.2020 г.
като удължавам срока на въведените противоепидемични мерки до 13.05.2020 г. включително.
Заповедта да се доведе  до знанието на всички граждани, чрез средствата за масово осведомяване.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на общината.
 
ЕЛЕНА БАЛТАДЖИЕВА
Кмет на Община Каварна