Заповед № 230/08.04.2020 г. на кмета на община Каварна във връзка с усложнената епидемична обстановка

ЗАПОВЕД

№ 230/ 08.04.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и усложнената епидемична обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната 

НАРЕЖДАМ:

1. Да се създаде организация за функционирането на кооперативен пазар, който да отговаря на всички санитарно-хигиенни изисквания.
2. Главният архитект на общината да изготви схема на конкретното разположение, капацитет и брой на масите, за да могат производителите за директни доставки на малки количества суровини и храни до краен потребител да са разположени нормално и съобразно изискванията – Приложение 1.
3. Общинско предприятие „Чиракман“ да постави заграждения с цел предотвратяване струпването на хора и обезпечаване възможността за задължително еднопосочно движение в рамките на пазара.
4. Да се поставят информационни табели за спазване на мерките.
5. Специалистите от отдел „Общинска собственост“, работещи на пазара, да предоставят и осигурят контролиран достъп на клиентите.
6. Всички участници във веригата от продавач до купувач да съблюдават санитарно-хигиенните изисквания, да спазват лична хигиена и дезинфекция, да се движат с маски, ръкавици и да се предпазват храните от вторично замърсяване.
7. Да се спазва дистанция от минимум 2 (два) метра между продавачите, предлагащи продукцията и между клиентите.
Заповедта да се доведе  до знанието на всички граждани, чрез средствата за масово осведомяване.
Контролът по изпълнение на разпоредените мерки в заповедта възлагам на РУ гр. Каварна към Министерство на вътрешните работи, Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението и Гранично полицейско управление – гр. Каварна и  ще упражнявам лично.
 
ЕЛЕНА БАЛТАДЖИЕВА
Кмет на Община Каварна