Община Каварна подписа анекс за продължаване на проект „Осигуряване на топъл обяд ”

undefined

 

 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

 

 

След приключването на първоначалния договор с Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция”, Община Каварна получи благодарности за конструктивния диалог и изградени партньорски отношения и покана за сключване на допълнително споразумение за изменение на изпълнявания договор. На 05.05.2017г. бе подписан анекс за продължаване на проект „Осигуряване на топъл обяд”, чрез процедура директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMO001-3.002 „ Осигуряване на топъл обяд” на територията на Община Каварна.

Реализацията на проекта има за цел намаляване на бедността чрез осигуряване на обяд на лица, живеещи във висока степен на бедност и социална изолация. В продължение на шест месеца, всеки работен ден, след извършване на подбор на 200 представители на целевите групи от Община Каварна, ще бъде предоставен топъл обяд, състоящ се от супа, основно ястие и хляб, а при реализирани икономии и десерт. Предвиденият срок за изпълнението на проекта е от 01.11.2017 г. до 30.04.2018 г.

Основна целева група: лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане: лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от Дирекция „Социално подпомагане” -Каварна; самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото или труда си и получават пенсии в минимални размери- за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии, несвързани с трудова дейност; скитащи и бездомни деца и лица; лица от уязвими групи-граждани на трети страни, по смисъла на §1, т.17 от Допълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

От 02.10.2017 г. стартира приема на заявленията от кандидат-потребителите за ползване на социалната услуга в изпълнение на проект „Осигуряване на топъл обяд” в Община Каварна. Заявления – декларации за кандидатстване, следва да се подават в Деловодството на Община Каварна, ет.1 до 20.10.2017 г.

След  извършване на подбор, списък с одобрените кандидат – потребители на услугата ще бъде качен на сайта на общината и изнесен на информационното табло в деловодството на Община Каварна и в кметството на населеното място.