Двадесет и първото заседание на Общински съвет - Каварна на 25.04.2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам двадесет и първото  заседание на Общински съвет - Каварна на 25.04.2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 


1. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г. (докл. вх. № 139).
2. Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2017 г. (докл. вх. № 136).
3. Промяна на Тарифата за размера на месечни наемни базисни цени на общински стопански обекти и терени (докл. вх. № 147).
4. Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост (докл. вх. № 145).
5. Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост (докл. вх. № 146).
6. Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи – общинска собственост на територията на община Каварна по реда на чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (докл. вх. № 135).
7. Продажба на поземлен имот – общинска частна собственост, находящ се в град Каварна (докл. вх. № 144).
8. Прекратяване на съсобственост в град Каварна (докл. вх. № 143).
9. Преразглеждане на Решение № 270 по Протокол № 20 от заседанието на Общинския съвет – Каварна, проведено на 28.03.2017 г. (докл. вх. № 149).
10. Предоставяне на безлихвен заем на „Каварна” ЕООД от бюджета на Община Каварна (докл. вх. № 148).
11. Одобряване на проект за подробен устройствен план – план за промяна на регулационния план на с. Топола, общ. Каварна, в частта за кв. 19 и кв. 24 (докл. вх. № 134).
12. Одобряване на проект за подробен устройствен план - план за изменение на регулационния план на гр. Каварна в частта за кв. 7, предвиждащ премахване на УПИ  VΙΙ–1541 (общинска собственост) и отреждане на площта за пешеходна зона (докл. вх. № 138).
13. Одобряване на задание за проектиране на подробен устройствен план и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП - ПР), изменение на плана за регулация на гр. Каварна, общ. Каварна, в частта за УПИ  V – 2503, кв. 324 (докл. вх. № 137).
14. Одобряване на задание за изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на неселените места и селищните образувания, представляващ подземен електропровод 20 кV от Ж. Р. стълб в имот с идентификатор 66113.15.72 с. Селце до главна разпределителна уредба (ГРУ) в имот с идентификатор 35064.11.42 гр. Каварна, общ. Каварна (докл. вх. № 140).
15. Одобряване на разходите за командировки на кмета на Община Каварна за периода 01.07.2016 – 31.12.2016 г. (докл. вх. № 142).
16. Одобряване на разходите за командировки на председателя на Общински съвет – Каварна за периода 01.01.2017 – 31.03.2017 г. (докл. вх. № 132).


Материалите са на разположение на гражданите три дни преди провеждане на заседанието в залата на общинския съвет на третия етаж.


КРАСИМИР КРЪСТЕВ 
Председател на Общински съвет - Каварна