Съобщения от отдел МДТ

Във връзка с настъпилите изменения в Закона за местните данъци и такси след постановяване на Решение № 4 от 09.04.2019 г. на Конституционния съд на Република България (обн. в ДВ, бр.32 от 2019г., в сила от 20.04.2019г.), за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 22 от ЗМДТ Община Каварна уведомява всички засегнати данъчно задължени лица:

С влизане в сила на решението на Конституционния съд разпоредбата на чл.22 от ЗМДТ се отменя като отпадат въведените с предходното изменение на закона по-високи диапазони на данъка върху недвижимите имоти, които не са основно жилище, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване и попадат в т.нар. курортни населени места гр. Каварна и с. Българево. След преизчисляване на дължимия данък върху недвижимите имоти надвнесените от ЗЛ суми подлежат на прихващане или възстановяване по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Ще бъдат изготвени и разпространени по Български пощи АД Актове за прихващане или възстановяване, и съгласно констатираните обстоятелства при наличие на надвнесен ДНИ, същият ще бъде възстановяван на касите на община Каварна, отдел „Местни данъци и такси“

При изрично изразено желание от заинтересовани физически лица да бъде  възстановен надвнесен данък върху недвижимите имоти по банков път, същите следва да попадат информация за банкова сметка в 14 /четиринадесет/ дневен срок считано до 11.07.2019 г. , както следва:

  1. по пощенски оператор до адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица“ № 26, отдел „Местни данъци и такси“ - изпратен оригинал на извлечение от обслужваща банка с посочена банкова сметка на хартиен носител.
  2. по Email: mdt@kavarna.bg - писмо с прикачено сканирано копие на извлечение от обслужваща банка с посочена банкова сметка подписано с електронен подпис на титуляря.

Допълнителна информация на телефони: 0570 83193, 0570 81809, 0570 81808, 057081807

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА БОЖИЛОВА

Обяви и съобщения | 15.10.2019

Изх. № 45/15.10.2019 г.     ДО ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА БОЖИЛОВА ул. ВИТОША № 53А, гр. КАВАРНА 9650     СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор – Севджан...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до КОСТА АТАНАСОВ ТОДОРОВ

Обяви и съобщения | 15.10.2019

Изх. № 44/15.10.2019 г.     ДО КОСТА АТАНАСОВ ТОДОРОВ МЕСТН. РАКИТНИКА-УЛ. 21-ВА № 7, гр. ВАРНА 9000           СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до АЛБЕНА СТОЯНОВА БОРАКОВА

Обяви и съобщения | 15.10.2019

Изх. № 43/15.10.2019 г.     ДО АЛБЕНА СТОЯНОВА БОРАКОВА ул. ХРИСТО САМСАРОВ № 43 ет. 3 ап. 6, гр. ВАРНА 9000            СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26, ...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до КОСТАДИНКА ПЕТРОВА МИТЕВА

Обяви и съобщения | 15.10.2019

Изх. № 42/15.10.2019 г.     ДО КОСТАДИНКА ПЕТРОВА МИТЕВА ул. СВОБОДА № 5 ет. 6 ап. 23, гр. ПАЗАРДЖИК 4400        СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до САЛИ НЕДЖИПОВ САЛИЕВ

Обяви и съобщения | 15.10.2019

Изх. № 41/15.10.2019 г.     ДО САЛИ НЕДЖИПОВ САЛИЕВ ул. НЕФТЯНИК № 58, гр. КАВАРНА 9650         СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при инспектор –...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до КОСТАНТИНА ПАНТЕЛЕЕВА ДАНЕВА

Обяви и съобщения | 15.10.2019

Изх. № 40/15.10.2019 г.     ДО КОСТАНТИНА ПАНТЕЛЕЕВА ДАНЕВА ул. ПРОФ. КИРИЛ ПОПОВ/ВЪРБАН ГЕН № 46 ет. 2 ап. 7, гр. СОФИЯ 1000, общ. СТОЛИЧНА, обл. СОФИЯ-град       СЪОБЩЕНИЕ      На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул....

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до СТАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА

Обяви и съобщения | 15.10.2019

Изх. № 39/15.10.2019 г.     ДО СТАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА ул. БЪЛГАРИЯ(ЧЕРВЕНОАРМЕЙСКА) № 34 вх. Б ет. 8 ап. 20, гр. КАВАРНА 9650        СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26, ...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до РАДОСТ ИВАНОВА БАЛДЕВА

Обяви и съобщения | 15.10.2019

Изх. № 38/15.10.2019 г.     ДО РАДОСТ ИВАНОВА БАЛДЕВА         ул. КРИЧИМ/ПЕТКО ЕНЕВ/ № 18 ет. 4 ап. 8, гр. СОФИЯ 1000, общ. СТОЛИЧНА, обл. СОФИЯ-град          СЪОБЩЕНИЕ      На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ЖЕЧКА ТОДОРОВА ИВАНОВА

Обяви и съобщения | 15.10.2019

Изх. № 37/15.10.2019 г.     ДО ЖЕЧКА ТОДОРОВА ИВАНОВА 4197 ж. кп. БАЛИК № 14 вх. Е ет. 6 ап. 11, гр. ДОБРИЧ 9300             СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица”...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до САВА ГЕОРГИЕВ ГАНЕВ

Обяви и съобщения | 15.10.2019

Изх. № 36/15.10.2019 г.     ДО САВА ГЕОРГИЕВ ГАНЕВ ул. БЪЛГАРИЯ(ЧЕРВЕНОАРМЕЙСКА) № 18 вх. А ет. 1 ап. 4, гр. КАВАРНА 9650      СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая...