КОНТАКТИ

Телефонен указател на общинска администрация град Каварна

Общинска администрация Каварна
9650 гр. Каварна, ул. "Добротица" 26
Област Добрич
телефон: +359 570 81818
факс: +359 570 85122
БУЛСТАТ 000852697
e-mail: obshtina@kavarna.bg

https://www.kavarna.bg/

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

e-mail

Елена Балтаджиева

Кмет

0570 81818

Факс: 057085122

obshtina@kavarna.bg 

Митко Недев

Заместник-кмет "Финанси и икономическо развитие"

0570 81814

mitko.nedev@kavarna.bg

Диана Иванова Минчева-Додова

Заместник-кмет "Европейски фондове и инвестиционна дейност"

0570 81813 d.dodova@kavarna.bg
 

Звено за вътрешен одит

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Станимир Станчев

Ръководител на звено за вътрешен одит

0570 81837

088 9100015

v.odit@kavarna.bg

Мариян Енчев

Вътрешен одитор

0570 81837

   
 

Главен архитект

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Мирослав Орлоев

Главен архитект

0570 81820

 

arch@kavarna.bg

 

Обща администрация

Дирекция "Финансови дейности, правно, административно и информационно обслужване"

Отдел "Бюджет, финанси, счетоводство"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Елена Василева

И.д. началник отдел

0570 81832

 

e.vasileva@kavarna.bg

Светлана Мирчева

Ст. счетоводител

0570 81833

 

 sv.mircheva@kavarna.bg

Йорданка Барганска 

Ст. счетоводител 

0570 81832

   

Дияна Панчева

Счетоводител 

0570 81833

 

 diana.pancheva@kavarna.bg

Красимира Русева

Счетоводител 0570 81836    

Галя Иванова

Специалист 

0570 81833

   

Донка Григорова 

Старши специалист "Човешки ресурси"

0570 81839

 

 hr@kavarna.bg

 

Отдел "Административно обслужване и управление на собствеността"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Дарина Мирчева

Началник отдел 0570 81827 088 2397187 d.mircheva@kavarna.bg

Силвия Михайлова

Специалист

0570 81818

 

ts@kavarna.bg

Николинка Карагюлиева

Специалист

0570 81804

   

Ирина Христова

Специалист 0570 81804   i.hristova@kavarna.bg
 

Отдел "Информационно и техническо обслужване"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Атанас Дончев

И.д. Началник на отдел 0570 81823    a.donchev@kavarna.bg

Галя Великова

Ст. специалист

0570 81835

088 7000312

galya.velikova@kavarna.bg

Светослав Петков Специалист 0570 86110   press@kavarna.bg
 

Отдел "Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Павлина Алексиева

Началник отдел 0570 81817 088 4437574 p.alexieva@kavarna.bg

Надя Трифонова

Юрисконсулт

0570 81816

 

n.trifonova@kavarna.bg

Миглена Георгиева

Юрисконсулт 0570 81816    
 

Специализирана администрация

Дирекция "Устройство на територията, екология, инвестиционни и икономически дейности"

Отдел "Устройство на територията и инвестиции"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Никола Николов Началник отдел

0570 81821

 

na.nikolov@kavarna.bg

tus@kavarna.bg

Костадин Костов

Гл. специалист

0570 81810

 

k.kostov@kavarna.bg

Величка Димитрова

Ст. специалист

0570 81822

 

tus@kavarna.bg

Николай Николов

Ст. специалист

0570 81811

088 7852988
089 5521153

n.nikolov@kavarna.bg

Валентина Ташева

Специалист

0570 81822

 

tus@kavarna.bg

Веселин Калинков

Специалист

 

 089 5501567

 

Ростислав Цонков

Мл. експерт   089 5521153 r.tsonkov@kavarna.bg

Мирела Петрова

Мл. експерт 0570 81822   m.petrova@kavarna.bg

Дарина Желязкова

Специалист 0570 81810    
Отдел "Общинска собственост"
 

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Даниела Николова

Началник отдел

0570 81819   d.nikolova@kavarna.bg

Елена Костова

Специалист

0570 81819

   

Силвия Христова

Специалист

0570 81819

   

Стоян Стоянов

Специалист

0570 81806

   

Пепа Георгиева

Специалист

0570 85411

   

Димитричка Христова

Специалист

0570 85411

   
 

Отдел "Екология и зелена система"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Елица Петрова

Началник отдел

0570 81829

088 7853115

ekologia@kavarna.bg

Царева Тоскова

Специалист

0570 81829

   

Надежда Стоянова

Специалист

0570 81829

   
Калина Милчева Специалист 0570 81829    
 

Отдел "Европроекти, програми и икономическо развитие"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Диляна Ангелова

Началник отдел

0570 82246

088 4611470

d.angelova@kavarna.bg

eu@kavarna.bg

Радосвета Тодорова

Специалист

0570 81831

   

Росен Михайлов

Специалист 0570 81831   r.mihaylov@kavarna.bg
Имрен Османова Специалист

0570 81831

  i.osmanova@kavarna.bg
 

Отдел "Местни данъци и такси"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Димитричка Колева

И.д. Началник отдел

0570 81808  

d.koleva@kavarna.bg

Севджан Велиева

 

0570 81809

   

Теодора Стефанова

Инспектор

0570 81808

   

Мая Антонова

Гл. специалист

0570 81808

   

Десислава Димова

Специалист

0570 81807

   mdt@kavarna.bg

Радостина Георгиева

Специалист

0570 81807

   
Иван Даскалов Специалист

0570 81809

   
Димитър Крайчев Специалист 0570 81808    
 

Дирекция "Гражданска регистрация, туризъм, духовни и социални дейности​"

Отдел  ГРАО

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Ивелина Василева  Директор 0570 81815
0570 82064
  i.vasileva@kavarna.bg

Анна Пейковска

Началник отдел

тел./факс
0570 82272

 

grao@kavarna.bg

Силвия Василева

Гл. специалист

0570 81830

 

 s.vasileva@kavarna.bg

Веска Ялнъзова

Ст. специалист

0570 81830

 

 v.yalnazova@kavarna.bg

Стефка Милчева

Ст. специалист

0570 81830

 

 st.milcheva@kavarna.bg

Таня Василева

Специалист

0570 81828

   
 

Отдел "Образование, социални дейности и спорт"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Иво Георгиев

Началник отдел

0570 83115

088 6211279

spim@kavarna.bg

obrazovanie@kavarna.bg

Даниела Николова

Специалист

0570 81834

 

Васка Иванова

Специалист 0570 85567   v.ivanova@kavarna.bg
Михаила Йорданова Специалист

0570 81834

   

Николина Петкова

Секретар МКБППМН

0570 82013

088 4644224

 
 

Отдел "Туризъм и култура"

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Петър Михайлов

Началник отдел

0570  81827

0570 85041

088 4580847

p.mihailov@kavarna.bg

tourism@kavarna.bg

Милена Димитрова

Ст. специалист

0570 81806

 

tourism@kavarna.bg

Павлина Андонова

Специалист

0570  81827

 

kultura@kavarna.bg

Тихомир Маринов Специалист 0570 81806   tourism@kavarna.bg
 

Дежурни по ОбСС

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Ясен Янакиев

Изпълнител

0570 81828

   

Валентин Александров

дежурен

0570 82076

088 2664020

omp@kavarna.bg

Живко Тодоров

дежурен

0570 82076

088 2664020

omp@kavarna.bg

Асен Асенов

дежурен

0570 82076

088 2664020

omp@kavarna.bg

Езжан Етемов дежурен 0570 82076 088 2664020

omp@kavarna.bg

Диана Манолова

дежурен 0570 82076 088 2664020 omp@kavarna.bg
 

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Моб. телефон

e-mail

Коста Николаев

Здравен медиатор

0570 83291