Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"

2008-Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

26.07.2018

Необходими документи: 1. Заявление по образец 2. Документи, удостоверяващи промените в обстоятелствата Срок за предоставяне: 14 дни Такса на услугата: 150,00 лв.

2011-Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии

26.07.2018

Необходими документи: 1. Искане свободен текст Срок за предоставяне: 14 дни Такса на услугата: Безплатна

Издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми постройки или съоръжения за търговия на основание чл. 56 от ЗУТ

11.01.2019

Необходими документи: - Искане по образец - Документ  за регистрация /съдебна или за земеделски производител/ - Удостоверение за регистрация за търговия с храни - Документ удостоверяващ техническата изправност на атракционното съоръжение.   - Документ за платени такси/ след получаване на разрешение/  Срок за предоставяне: 14 дни Такса на услугата: Размерът на...