2047-Категоризация на средства за подслон и места за настаняване

Необходими документи:

Заявление

Документ за собственост/договор за наем

Удостоверение за въвеждане в експлоатация или друг документ доказващ завършеността на сградата

Копие от диплома или документ доказващ професионална квалификация в сферата на туризма

Актуално състояние на юридическо лице/декларация за липса на процедура по ликвидация и несъстоятелност

Срок за предоставяне:

14 дни

Цена на услугата:

В съответствие с таксите по Закона за туризма