КОНКУРСИ

Конкурс за длъжността началник на отдел „Канцелария на Кмета”

ОБЩИНА КАВАРНА
ул. "Добротица" № 26
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ, И ЗАПОВЕД №654/29.06.2016 год.
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността:
 
Началник отдел ”Канцелария на кмета” при Дирекция „Финансови дейности, правно, административно и информационно обслужване” при Общинска администрация на Община Каварна

 
1.1. Описание на длъжността: Да организира, ръководи и контролира цялостната дейност  на отдел ”Канцелария на кмета” при Дирекция „Финансови дейности, правно,  административно  и информационно обслужване” в Общинска администрация гр.Каварна. за издигане качеството на предоставените публични услуги в съответствие с изискванията на нормативната база .
1.2.  Ръководно ниво 7Б
1.3. Служебно правоотношение
1.4. Работно време-8 часа
1.5. Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1.
1.6. Размерът на основната заплата за длъжността – от 420.00 лв. до 1400 лв. (при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

2. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността :
- образование: висше, минимална степен „Бакалавър”;
- професионален опит - минимум 4 години, или ранг ІІІ младши.
- кандидатите за заемане на длъжността да отговарят на изискванията на чл.7 ал.1 и ал.2  от Закона за държавния служител и Единен класификатор на длъжностите в администрацията.
3. Начинът за провеждане на конкурса е:
- решаване на тест;
- интервю.
4. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса :
4.1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (образец);
4.2. Мотивационно писмо;
4.3. Автобиография СV формат ;
4.4.Свидетелство за съдимост;
4.5.Карта за предварителен мeдицински преглед;
4.6. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация. (копие от диплома);
4.7. Копие от документа, удостоверяващ придобит ранг като държавен служител.(копие от служебна книжка или заповед за присъден ранг);
4.8. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит: (копие от трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и др. документи удостоверяващи професионален опит);
4.9.Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС (образец);
4.10. Декларация по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл (образец);
5. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно), от дата 01.07.2016г. до дата 18.07.2016г.(включително ) в сградата на Общинска администрация гр. Каварна,  ул. “Добротица“ №26, етаж 1, всеки делничен ден от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 17.00 часа.
6. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса  се обявят на информационното табло в сградата на Общинска администрация  гр. Каварна,  ул. “Добротица“ №26, етаж 1 както и на интернет страницата на Община Каварна.
             
НИНА СТАВРЕВА
Кмет на Община Каварна