Заявление за достъп до обществена информация

Заявленията за достъп до обществена информация се регистрират в деловодството на община Каварна – всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и от 13:00 – 17:00 ч. или на e-mail: obstina@kavarna.bg.

Съдържание на заявлението за достъп до обществена информация
Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация трябва да съдържа:
1. трите имена, наименованието и седалището на заявителя;
2. описание на исканата информация;
3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
4. адреса за кореспонденция със заявителя.
Ако в заявлението не се съдържат данните по т. 1, 2 и 4, то се оставя без разглеждане.

Форми за предоставяне на достъп до обществена информация
Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:
1. преглед на информацията - оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;
2. устна справка;
3. копия на материален носител;
4. копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

Срок за разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация
Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат в 14 дневен срок след датата на регистриране. В случай, че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това и има право да уточни предмета на исканата обществена информация. Срокът започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация. Когато поисканата информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка срокът може да бъде удължен с 10 дни. Когато исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й срокът за разглеждане на заявлението се удължава с 14 дни.

Прикачени файлове