Списък на категории информация, класифицирана като служебна тайна

Приложение № 1 към Заповед №  97/11.02.2005г.

 

 

С  П  И  С  Ъ  К

 

на категориите информация, създавана, ползвана и съхранявана

 в Общинска администрация гр. Каварна, подлежащи

 на  класификация като служебна тайна

(съгласно чл.21/1/ от ПП ЗЗКИ)

 

1. Информация по Закона за достъп до обществена информация /Чл. 13(2)/:

- Служебна информация която е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за Кмета, ОбС и ОбА; становища и консултации; програмни продукти ползвани в АИС на ОбА, кодове за достъп до тях);

- Служебна информация която е подготвена от ОбА. и съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от Кмета, ОбС и ОбА или от тяхно име, както и сведения свързани с тях.

2. Информация по Закона за държавния служител /чл. 25 (1)/:

- Досие на държавния служител: длъжностна характеристика; документи по атестирането.

 

3. Информация по Закона за обществените поръчки /чл.35 (2)/:

- Информация относно обстоятелствата, които са узнали членовете на комисията по чл.31(1) във връзка със своята работа.

 

4. Информация по Закона за кадастъра и имотния регистър /чл.20(1) т.2; чл.57(2); Чл.58(1)/:

- Класифицираната информация, представляваща служебна тайна, която е станала известна на правоспособното лице във връзка с осъществяване на възложената му дейност;

- Кадастрални данни, отделни материали и данни от имотния регистър, нерегламентирания достъп до които би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг  правнозащитен интерес;

- Кадастрални данни които не са предвидени за предоставяне и копиране съгласно наредбата, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

 

5. Информация по Закона за статистиката /чл.22/:

- Статистическа информация получена от длъжностното лице във връзка с изпълнение на служебните му задължения нерегламентирания достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг  правнозащитен интерес.

 

6. Информация по Закона за държавния вътрешен финансов контрол /чл.3 т.4/:

- Информацията станала известна на контролните органи за държавния вътрешен финансов контрол, при или по повод изпълнение на служебните им задължения, не подлежи на разгласяване и предоставяне освен когато това е предвидено в закон.

 

7. Информация по Кодекса на трудал. 403(1)/:

- Сведения, които са станали известни във връзка с упражняването на контрола по трудовото законодателство;

- Сведения за източника, от който са получени сигнали за нарушение на трудовото законодателство;

- Досието на служителите, трудови договори, длъжностни характеристики.

 

8. Информация по Закона за защита на личните данни чл.1 (2), чл. 2,  чл. 4. (2):

- Личните данни на служителите от Общинска администрация и лицата свързани с дейността на ОбА.

 

9. Информация  по  Закона  за  социалното  подпомагане  /чл.32 (2)/:

- Информация относно личността на подпомаганите и размера на помощта.

 

10. Информация по Закона за закрила на детето /чл.16.(1)/:

- Всички сведения, получени в административни или съдебни производства, засягащи детето;

 - Данни, станали известни при или по повод осъществяване на мерките за закрила на детето, разгласата на които би застрашила честта и достойнството на личността.

 

11. Информация по Закона за електронния документ и електронния подпис /чл. 14/ :

- Данни за създаване на електронния подпис и достъпа до него.