ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на община Каварна за сферата на дейност на община Каварна

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ

АДРЕС В ИНТЕРНЕТ

ФОРМАТ

1

Описание на правомощията на кмета и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него администрация /Устройствен правилник/

http://www.kavarna.bg/umbraco/surface/DownloadService/download?id=2345

pdf

2

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на кмета и текстовете на издадените от него нормативни и общи административни актове /Наредби на Общински съвет/

http://www.kavarna.bg/tyrsene/?q=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
http://www.kavarna.bg/obshchinski-syvet/naredbi-pravilnitsi-otcheti/naredbi/

htm

pdf

3

Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от община Каварна

http://www.kavarna.bg/

htm

4

Наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация

http://www.kavarna.bg/dostyp-do-informatsiya/

htm

doc

5

Правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите

http://www.kavarna.bg/umbraco/surface/DownloadService/download?id=4928

pdf

6

Стратегии, планове, програми и отчети за дейността

http://www.kavarna.bg/administratsiya/strategii-planove-programi-i-otcheti-za-deinostta/

pdf

7

Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси

http://www.kavarna.bg/biudzhet-i-finansi/

pdf

xls

8

Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки

http://www.kavarna.bg/profil-na-kupuvacha/

pdf

doc

9

Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно - доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта

http://www.kavarna.bg/obshchinski-syvet/proekti-na-normativni-aktove/

pdf

doc

10

Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството

 http://www.kavarna.bg/novini-aktualno-sybitiya/obyavi-i-syobshcheniya/

htm

11

Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж и форматите, в които се поддържа информацията

http://www.kavarna.bg/dostyp-do-informatsiya/

htm

doc

12

Обявления за конкурси за държавни служители

http://www.kavarna.bg/informatsiya-i-uslugi/konkursi/

htm

pdf

doc

13

Подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

http://www.kavarna.bg/administratsiya/deklaratsii-po-zpuki/

http://www.kavarna.bg/obshchinski-syvet/deklaratsii-po-zpuki/

pdf

14

Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му

http://www.kavarna.bg/

htm

pdf

doc

xls

15

Информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1 – 3 от ЗДОИ

1. може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество;

2. опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси;

3. представлява или би представлявала обществен интерес

http://www.kavarna.bg/

htm

16

Информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ /Заявление или устно запитване за достъп/

http://www.kavarna.bg/dostyp-do-informatsiya/

htm

pdf

17

Друга информация, определена със закон

http://www.kavarna.bg/

 

18

Административни услуги

http://www.kavarna.bg/informatsiya-i-uslugi/vidove-uslugi/

htm

doc