Достъп до информация

Видове обществена информация

Обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти Видовете обществена информация са: ОФИЦИАЛНА: Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на…

Заявление за достъп до обществена информация

Заявленията за достъп до обществена информация се регистрират в деловодството на община Каварна – всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и от 13:00 – 17:00 ч. или на e-mail: obshtina@kavarna.bg. Съдържание на заявлението за достъп до обществена информация Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация трябва да съдържа: 1. трите имена, наименованието и седалището на…

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на община Каварна за сферата на дейност на община Каварна

№ КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ АДРЕС В ИНТЕРНЕТ ФОРМАТ 1 Описание на правомощията на кмета и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него администрация /Устройствен…

Списък на категории информация, класифицирана като служебна тайна

Приложение № 1 към Заповед №  97/11.02.2005г.     С  П  И  С  Ъ  К   на категориите информация, създавана, ползвана и съхранявана  в Общинска администрация гр. Каварна, подлежащи  на  класификация като служебна тайна (съгласно чл.21/1/ от ПП ЗЗКИ)   1. Информация по Закона за достъп до обществена информация /Чл.…