ЗАСЕДАНИЯ

ПЕТДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – КАВАРНА НА 30 АВГУСТ 2023 ГОДИНА /СРЯДА/ ОТ 14:00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ОБЩИНА КАВАРНА

Дата на уведомление:24.08.2023г.                                                                                                                                                                 

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА, ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ, КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ, ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И ГРАЖДАНИ 

П О К А Н А

на основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от ЗМСМА

СВИКВАМ

 

петдесет и осмото заседание на Общинския съвет – Каварна на

30 август 2023 година  /сряда/ от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Докладна записка №393

относно: Утвърждаване и дофинансиране на паралелки с намел брой ученици в училищата на територията на община Каварна за учебната 2023/2024г.

 

2. Докладна записка №383

относно: Одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода от 01.05.2023г. до 31.07.2023г.

 

3. Докладна записка №403

относно: Опускане на временен безлихвен заем от бюджета на община Каварна за 2023 година за проект „Черноморска Електромобилност“ с АДБФП № Д-33-9 от 31.03.2023г. по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021.

 

4. Докладна записка №394

относно: Определяне на размера на трудовите възнаграждения на кмета на община Каварна и кметовете на населените места.

 

5. Докладна записка №411

относно: Предоставяне за информация на писмо от фонд ФЛАГ след подаден сигнал от общински съветници.

 

6. Докладна записка №385

относно: Продажба на общински жилищен имот- апартамент.

7. Докладна записка №386

относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в с. Било, община Каварна.

 

8. Докладна записка №392

относно: Предоставяне на безвъзмездно право на управление и ползване на общински движими вещи.

 

9. Докладна записка №395

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Вранино, община Каварна.

 

10. Докладна записка №396

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, община Каварна.

 

11. Докладна записка №399

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, община Каварна.

 

12. Докладна записка №400

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Българево, община Каварна.

13. Докладна записка №404

относно: Преразглеждане на Решение №698 по Протокол №57/31.07.2023г. съгласно ЗАПОВЕД №АдК-04-37 на Областния управител на област Добрич.

14. Докладна записка №405

относно: Преразглеждане на Решение №708 по Протокол №57/31.07.2023г. съгласно ЗАПОВЕД №АдК-04-41 на Областния управител на област Добрич.

15. Докладна записка №406

относно: Преразглеждане на Решение №706 по Протокол №57/31.07.2023г. съгласно ЗАПОВЕД №АдК-04-42 на Областния управител на област Добрич.

 

16. Докладна записка №407

относно: Преразглеждане на Решение №709 по Протокол №57/31.07.2023г. съгласно ЗАПОВЕД №АдК-04-40 на Областния управител на област Добрич.

17. Докладна записка №408

относно: Преразглеждане на Решение №710 по Протокол №57/31.07.2023г. съгласно ЗАПОВЕД №АдК-04-39 на Областния управител на област Добрич.

 

18. Докладна записка №409

относно: Преразглеждане на Решение №711 по Протокол №57/31.07.2023г. съгласно ЗАПОВЕД №АдК-04-38 на Областния управител на област Добрич.

 

19. Докладна записка №397

относно: Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода от 01.02.2023г.- 31.07.2023г.

ЙОРДАН  СТОЯНОВ

Председател на Общинския съвет