ЗАСЕДАНИЯ

Петдесет и петото заседание на Общинския съвет – Каварна на 22 май 2023 година /понеделник/ от 10:00 часа в залата на община

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА, ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ, КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ, ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И ГРАЖДАНИ

 

П О К А Н А

на основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от ЗМСМА

СВИКВАМ 

петдесет и петото заседание на Общинския съвет – Каварна на

22 май 2023 година  /понеделник/ от 10:00 часа в залата на община Каварна при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

          1. Докладна записка №232

относно: Одобряване на извършени разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода от 03.01.2023г. до 30.04.2023г.

          2. Докладна записка №240

 относно: Изменение и допълнение на Решение №636/27.04.2023г. на Общински съвет – Каварна, за Изготвяне на анализ на потребностите и предложение за планиране на социални услуги на общински ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, за територията на община Каварна.

          3. Докладна записка №242

относно: Прехвърляне в Община Каварна на активи собственост на „Каварна“ ЕООД- в ликвидация гр. Каварна.

         

          4. Докладна записка №203

относно: Приемане на Годишен финансов отчет за 2022г. на дружество „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛИЧЕНИЕ – КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.

          5. Докладна записка №204

относно: Приемане на Годишен финансов отчет за 2022г. на дружество „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.

 

          6. Докладна записка №245

относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост.

         

7. Докладна записка №238

относно: Даване на безвъзмездно ползване на спортен обект- публична общинска собственост в полза на СНЦ Клуб „Атлет културизъм“.

          8. Докладна записка №228

относно: Определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинска собственост.

          9. Докладна записка №239

относно: Отдаване под наем на част от имот общинска собственост за поставяне на временно преместваем обект за обслужваща търговска дейност.

          10. Докладна записка №241

относно: Определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

          11. Докладна записка №244 

относно: Учредяване на възмездно право на строеж върху общински недвижими имоти за срок от 30 години за изграждане на енергийни обекти- наземни фотоволтаични електроцентрали и съпътстваща инфраструктура.

          12. Докладна записка №214

относно: Прекратяване на съсобственост на поземлен имот в с. Българево, община Каварна.

 

          13. Докладна записка №230

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, община Каварна.

          14. Докладна записка  №224

относно: Предложение за присъждане на награди „24 май“ на Община Каварна в системата на предучилищното и училищното образование и на културата.