ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ( обнародван ДВ, бр. 11/02.02.2023 г. в сила от 04.05.2023 година)

Сигнал за нарушение или установена опасност от извършване на нарушение могат да се подават писмено или устно до отговорното лице /oтговорните лица: Галя Великова

Може да подадете писмен сигнал чрез попълване на формуляр по образец, по някой от следните начини:

 1. Лично, на посоченото по-горе отговорно лице;
 2. Чрез електронна поща, с адрес galya.velikova@kavarna.bg ;
 • - Писменият сигнал се подава от подателя чрез попълване на формуляра по образец. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляра до лицето, отговарящо за разглеждане на сигнали, който предлага на подателя на сигнала да го подпише при желание от негова страна. В този случай отговорното лице ще попълни данните във формуляра по образец и ще Ви даде възможност да проверите, коригирате и да се съгласите с текста от разговора в писмен вид, както и със съдържанието на формуляра като ги подпишете.
 • - Към сигнала може да приложите всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените от Вас твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация

Следва да попълните всички данни във формуляра

 • - В случай, че сигналът не отговаря на някое от изискванията, отговорното лице ще Ви изпрати съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него ще Ви бъдат върнати.
 • - Не се образува производство по разглеждане на анонимни сигнали, както и по сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години

Сигнализиращо лице по смисъла на Закона е физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушение, станало му известно в качеството му на:

 • - работник, служител, държавен служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
 • - лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
 • - доброволец или стажант;
 • - съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие; юлице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици;
 • - кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;
 • - работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване.

Защита по този закон се предоставя и на всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст.

"Работен контекст" са настоящи или минали работни дейности в публичния или в частния сектор, чрез които, независимо от тяхното естество, лицата получават информация за нарушения и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия, ако подадат такава информация.

ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛ